Pedagógovia Ateliéru vizuálnych efektov

Image

Image

ImageImage

  
ImageVičanImage   Image Prof. Mgr. Ľudovít Labík, ArtD.

Image

Vedúci Ateliéru vizuálnych efektov.

Autorská strihová skladba:
1982 - diplomový projekt Nemocný-í, ktorý bol prvým diplomovým projektom v histórii FAMU vyhotovený videotechnológiou.

V rokoch 1983-1985 pracoval v SFT Koliba Hraný film ako asistent strihu, v rokoch 1985-90 spoluzakladal štúdio Videofilm SFT Koliba - vytvoril prvé technológie hraného filmu pre postprodukciu videotechnológiami (prvá videostrižňa na Slovensku s takýmto postprodukčným zameraním). Pracoval aj ako strihač animovaných filmov SFT Koliba.  

Do tohto obdobia spadá cca 220 audiovizuálnych rôznometrážnych diel, v ktorých ako strihač spolupracoval s týmito režisérmi: Fenič, Fifík, M.Slivka, Zachar, Urc, Fornay, Oparty, Lexmann, Jurišič, Kaboš, Blejová, Pogran, Kamenický, Záchenský, Slavíková, Kendy, Lukáčik, Riccotti, Rapoš, Dobiš, Brachtl, Ondruš, Bolerázsky, Velický, Homolka, Janovský, Zeman, Hojnoš, Mančuška, Hlaváč, Hanúsek, Ruppeldt, Makara, Floreán, Skokánek, Dučák, Ferko, Kolber, Potroková, Klaučová, Mrázek, Chmelík, Cho, Vávrová, Biskupič, J.Slivka, Černák, Ridošová, Lembovič, Veselý, Longauer, Homola, Asvanyi, Kubáň, Palonder, Jedlička, Sladký, Jursa, Matúš, Zabloudil, Skultéty, Mrázek... 

Alaska Kid (Goldrush) - 1990–1992, 13 dielny hraný 35mm film určený pre amerického diváka, koprodukcia Poľsko, Slovensko, ZSSR, Nemecko, USA, producent: Arthur Brauner (N), produkcia Wolf Brauner, hudba: John Cameron (VB), réžia: James Hill (VB). 
Film na motívy Jacka Londona z obdobia Zlatej horúčky na Aljaške.  Americké kulisy, americkí herci v ruských exteriéroch. Mixáž americkej a nemeckej verzie realizovaná v Berlíne. Seriál bol odabovaný do češtiny a odvysielaný okrem iných svetových televízií na TV stanici Nova.

Wolves (Vlci) – 1993, 35mm,  87ˇ, réžia: Steven Carver (USA), Producent: Arthur Brauner. Koprodukcia ZSSR, USA, Nemecko. Americkí herci v projekte určenom pre americké homevideo s ekologickou akčnou zápletkou. Práca na filme na americký spôsob.

Príbeh Mateja Hozu – 1993,  TV videofilm 85´, vyrobilo štúdio Artepp, r. Peter Mikulík, k. J.Ďuriš. Nakrútené na motívy poviedky V. Šikulu  „Ornament“..

Seriál BUD BINDI -  STV Bratislava, Scenár a réžia: Jozef Slovák, Jozef Heriban, Pavol Jursa, Kamera: Ján Ďuriš, Stanislav Szomolanyi
Čestné uznanie 37 IFF Golden Gate Awards 1994
Gold Award IFF Houston 1995
Silver Spire Winner – 39. FF Golden Gate Awards San Francisco (USA) 1996
Bronz Award  IFF Houston 1994
Čestné uznanie IFF Philadelphia 1996       
 
Verím v európsku úniu, 2000, (29´)                  
Genetický kongres, 2001,(20´)          
Vitaj v Nato, Slovensko, 2001, (22´)  
Reprezentácia na  IFF Florida Fest 2002-10-18.
Vybraný do hlavnej súťaže na IFF Kerala 2002 a IFF Sao Paulo 2002.
 
M. R. Štefánik - 2010-11, dlhometrážny dokumentárny film. Supervízia a dramaturgia, 4/4, 1/4.  dielu.
Výroba: Kanimex s.r.o., Scenár a réžia: Pavol Kanis, Kamera: Jozef Bábik.
Príbeh bratislavského hradu - 2011, animovaný film. Scenár a réžia: Vladimír Malík.
Ateliér vizuálnych efektov - 40´, dokumentárny strihový film pre RTVS, 2014
Ďalšie vzdeolávanie 40´, dokumentárny strihový film pre RTVS, 2014
 
Pedagóg na FTF VŠMU od roku 1986.
2011 - dodnes.Vedúci ateliéru AVFX FTF VŠMU.
2011 - Zakladateľ ateliéru AVFX FTF VŠMU.
1995 - Spoluzakladateľ Katedry strihovej skladby na FTF VŠMU.
2000-2006.Vedúci ateliéru a poverený riadením ASS FTF VŠMU.
1995 - dodnes. Vedúci mnohých bakalárskych a diplomových prác na FTF VŠMU.
2009-2012 - člen Akademického senátu FTF VŠMU.
 
Individuálne vedenie študentov v sledovanom období:
2018 Školiteľ doktorandov Ateliéru strihovej skladby a Ateliéru vizuálnych efektov
2004 – 2014.Výučba zahraničných študentov v rámci projektu Erazmus v oblasti filmovej strihovej dramaturgie v anglickom jazyku.
Vedúci mnohých ročníkov strihovej skladby a vizuálnych efektov.
2006 Oponent doktorandskej práce na FTF VŠMU.
 
Pedagóg na FMK UTB ZLÍN - Česká republika od  roku 2008.
Výučba predmetov: Filmová analýza, Dramaturgia, Filmová řeč a ďalšie.
Výučba zahraničných študentov Erasmus v anglickom jazyku.
Školiteľ alebo oponent  študentov na bakalárskom alebo magisterskom stupni štúdia.
Pedagóg workshopov Tesák, Dešná 2008, 2009. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016..
Pedagogické vedenie študentských filmov ocenených v zahraničí.
Vedúci školiteľ doktorandov v programe strihovej skladby, dramaturgie a scenáristiky.
 
Pedagogická činnosť mimo pracovný úväzok:
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 - organizácia Workshopov vizuálnych efektov na pôde FTF VŠMU.
2015 - medzinárodné pedagogické vedenie študenta zo Srbska v rámci medzinárodného projektu Tempus.
2015 - prednášky v rámci Workshopu východoslovenských amatérov v Margecanoch.
2016, 2015, 2014 - 48 hours project Bratislava, člen poroty, vedenie záverečného workshopu.
2014 - Príhovor prezidentovi v mene vymenovaných profesorov
http://www.sme.sk/c/7215461/gasparovic-vymenoval-novych-rektorov-a-profesorov-zoznam.html
https://hnonline.sk/galeria/1645-prezident-vymenoval-novych-profesorov/c410610fdd674c0e37d0da279d9e82f4

​2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 - Festival Černá Věž. Národný festival amatérskych a študentských filmov České Budejovice, člen poroty v kategórii:Malý film, Velký film, Studentský film, Nezávislý film. 
http://www.festivalcernavez.cz/navstevnik
​2013, 2012 - Člen festivalovej poroty jednominútových filmov Jameson, Praha, Karlovy Vary, ČR
Iniciácia, organizácia prvej WEB stránky FTF VŠMU (2004).
2006 - 2018 Zakladateľ a organizátor Letnej školy filmového jazyka FTF VŠMU. Úspešná realizácia 10 ročníkov komerčného podujatia na pôde FTF VŠMU. Organizácia a prednášky. 
 
2006 Zakladateľ a organizátor Ďalšieho vzdelávania filmového jazyka FTF VŠMU. Úspešná realizácia 6 ročníkov komerčného podujatia na pôde FTF VŠMU. Organizácia a prednášky.
2010, 2009 - Workshop AČKO 2009, ÁČKO 2010, pedagogická supervízia.
2010 - Workshop Festanča - prednáška počas festivalu animovaných filmov na tému vzťahu scenáristky a animovanej tvorby.
 
Vedecká  činnosť:
2015/2017 - Akreditácia špičkového tímu v oblasti vizuálnych efektov.
2016 - riešiteľ grantu ARS Bratislaviensis
2013 - Monografia:
Dramaturgia strihovej skladby.
2014/2016 - TEMPUS, medzinárodný projekt, spoluriešiteľ: Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through  regional student partnership in production of audio/video content.​
2013 - Prednáška na konferencii dokumentárneho filmu, ktorú organizovala Literární akademie (Soukromá vysoká škola josefa Škvoreckého) v Prahe, Vysoká škola múzických umení v Bratislavě a Česká televize.
2008/2009 - Spolupráca na medzinárodnom vedeckom projekte RIVERS. Účastníkmi projektu bolo 6 univerzít (4 americké, 2 európske) a ich cieľom bolo skúmať a vytvoriť dlhometrážny spoločný projekt týkajúci sa 6 najväčších svetových veľtokov. FTF VŠMU realizovala časť projektu týkajúceho sa veľtoku DUNAJ. Ďalším technickým cieľom bola realizácia prenosu veľkých obrazových dát internetom prostredníctvom know-how fi. AVID.
2008/2010 - vedúci riešiteľ grantu KEGA : „Laboratórium digitálnych efektov“
Projekt úspešne ukončený v roku 2010. Cieľom projektu bolo pripraviť založenie Ateliéru vizuálnych efektov, čo sa čiastočne aj prostredníctvom tohto akreditačného spisu realizuje.
2007 - Spoluriešiteľ grantu Európsky sociálny fond.
Publikovanie skrípt pre študentov FTF VŠMU.

Výučba predmetov na FTF VŠMU:


Dramaturgia strihovej skladby 1,2 pre ArtD. stupeň
Analýza dramatických žánrov 1,2 pre Mgr. stupeň
Tvorba VFX 1,2,3,4,5,6 pre Bc. stupeň
Dramaturgia strihovej skladby 1,2 pre Bc. stupeň
Tímová práca 1 pre Bc. stupeň
Realizácia pre iné ateliéry 1,2 pre Mgr. stupeň
 

Prof. Jozef Hardoš, ArtD.

Image

Vzdelanie:
Vysoká škola ( roky štúdia, názov školy, odbor): 1970-1975, FAMU Praha, kamera  (filmový a tv. obraz)
Hlavný pedagóg: prof. Ján Šmok, prof. Jan Kališ

Účasť na filmových festivaloch  a študentských súťažiach počas štúdia ( rok, festival, ceny):Trutnov 1972
Absolventská práca (druh, názov): Absolventský hraný film 35mm „Veľa šťastia“ r. Ľuba Velecká, a teoretická diplomová práca „Reprodukcia farebného filmu v televízii“
Artis Doctor - doktorandské štúdium v dennej forme
2006 – habilitácia na docenta - Associated professor, Docent v odbore Filmové a televízne umenie
 
Výber z filmografie:
Ako hlavný kameraman nakrútil viac ako sto televíznych inscenácií a televíznych filmov dramatického žánru a vyše tristo dokumentárnych a publicistických programov, posledné ocenenie rozprávky „O ľuďoch a čarodejníkoch“ - cena novinárov na Prix Danube Bratislava 1999. Z ostatnej filmografie možno spomenúť:
1973    Furmanské ozveny, réžia M. Dekanovský – dokument F16 – ČST Košice
1976    Anjelik za desať šilingov, debutová tv. inscenácia, réžia M. Dekanovský – ČST Košice
1980    Sivá húska, debutový hraný film podľa H. Zelinovej - F16, réžia M.Dekanovský – ČST Košice
1981    Jasanica, poetický krátky hraný podľa S. Rakúsa – F16, réžia M. Dekanovský – ČST Košice
1984    Právom lásky, hraný F16, scenár P. Gejdoš, réžia M. Dekanovský – ČST Košice
účasť na MTF Zlatá Praha
1987    Príťažlivosť výšky, hraný F16, réžia Milan Ružička – ČST Košice
1991    Oneskorené kvety, videofilm, réžia D. Davidov – STV Košice
1993    Hudobné rozprávky, tv. triptych, réžia Jozef Bednárik – STV Bratislava
1996    Škorec a škorica, scenár Dušan Dušek, réžia Igor Kováč – STV Bratislava
1999 - Matúš - r. M. Kákoš - tv. videofilm STV BA
Obrus s monogramom, videofilm kamera, (réžia Martin Kákoš),STV 1, 24.12.1999
1999 - Ľudia a čarodejníci - r. O. Keleová - tv. rozprávka - videofilm STV BA
2000    O ľuďoch a čarodejníkoch, videofilm, kamera, (réžia Oľga Keleová), STV 1, 6. 1. 2000
na Cene Dunaja 1999: Čestné uznanie v kategórii nezávislých producentov
Cena odborných novinárov na Prix Danube 
2001 - Putovanie storočiami - r. Milan Homolka - triptych - dok. cyklus s Pavlom Dvořákom - STV BA
2002    Milionár – tv. súťaž r. A. Majerčík,
Dereš – humoristický mesačník, r . Oliver Andrásy
2002 - Putovanie storočiami - r. Milan Homolka - triptych - dok. cyklus - STV BA
2006 - Zločin a trest - r. Roman Polák - prevzaté predstavenie divadlo Astorka - STV
2009 - SMRŤ MINISTRA - r. M. Košický - tv. videofilm o Vladimírovi Klementisovi - STV KE
 
V rámci výskumnej činnosti na fakulte je realizátorom dvoch výskumných úloh. Je realizátor pracoviska excelentného výskumu - „Realizáciu zvukových a obrazových väzieb smerom k audiovizuálnemu produktu” a realizátor výskumnej úlohy KEGA „Multiperspektíva a nové aspekty v optickom fotografickom zobrazovaní“ z roku 2005 číslo - 3/3260/05. Členom technologickej komisie pre rozvoj kinematografie pri Audiovizuálnom Fonde Ministerstva kultúry SR.
 
ČLENSTVO A FUNKCIE V UMELECKÝCH ZDRUŽENIACH A PROFESNÝCH ORGANIZÁCIÁCH
Od 1990 -ASTK (Asociácia slovenských televíznych kameramanov)
2000    ASTK (Asociácia slovenských televíznych kameramanov
2001    ASTK (Asociácia slovenských televíznych kameramanov
2002    ASTK (Asociácia slovenských televíznych kameramanov
Ocenenia:
2000    Čestné uznanie v kategórii nezávislých producentov na Cene Dunaja 1999
Cena odborných novinárov na Prix Danube 
Za videofilm O ľuďoch a čarodejníkoch,(réžia Oľga Keleová),
Testovanie najnovších videokamier pre FOTO-VIDEO-PANORÁMA vysielanú v STV.

Pedagogická činnosť: 
Kameramanská tvorba a fotografia

>


Ing. Ladislav Dedík, ArtD.

Image

Vzdelanie:
Externé doktorandské štúdium na FTF VŠMU - ateliér strihovej skladby

Filmografia (výber):

1997    The Peacemaker, DreamWorks, r. Mimi Leder, VFX špecialista
2002    Quartétto, Laura Siváková, Charlie's, Supervízia obrazovej postprodukcie, Igric v kat. Televízna dramatická tvorba
2003    Zostane to medzi nami, Film Factory, Miro Sindelka, Supervízia obrazovej postprodukcie
2003    66 sezón, Peter Kerekes, Supervízia obrazovej postprodukcie
2003    Timehunt, r.  Hannah  Kodicek, Produkcia a Supervíza, SlovakPrix , Europrix top talent – cena proty, World summit awadrd – best e-Entertainment and Games
2005    Konečná Stanica, JMB Film, Jiří Chlumský, Supervízia  obrazovej postprodukcie
2005    Slnečný štát, První veřejnoprávní, Martin Šulík, Supervízia obrazovej postprodukcie (DI, VFX)
2007    Polčas rozpadu , JMB Film, Vladimír Fischer, Supervízia obrazovej postprodukcie
2007    Návrat Bocianov, Sen film, Martin Repka, Supervízia obrazovej postprodukcie (DI, VFX)
2008    Ako sa varili dejiny, Peter Kerekes, Supervízia obrazovej postprodukcie (DI, VFX), Medzinárodný filmový festival Sofia - cena za najlepší dokument.
2009    Nedodržaný sľub, Gentafilm, Jiří Chlumský, Supervízia obrazovej postprodukcie (DI, VFX), Los Angeles Jewish Film Festivalu bol ocenený hlavnou cenou za najlepší film festivalu, Získal 3. miesto na Medzinárodnom filmovom festivale v Sao Paolo v Brazílii.
2010    Legenda o Lietajúcom Cypriánovi, Magic Seven, Mariana Čengelová - Solčanská, supervízia obrazovej postprodukcie (DI, VFX)
2015    Láska na vlásku, supervízia obrazovej postprodukcie (DI, VFX)
2010    Broken Promise, supervízia obrazovej postprodukcie (DI, VFX)
2010    Čistič, supervízia obrazovej postprodukcie (DI, VFX)
2010    Anjeli, supervízia obrazovej postprodukcie (DI, VFX)
2010    Marhuľový ostrov, supervízia obrazovej postprodukcie (DI, VFX)
2016    https://www.youtube.com/watch?v=27317gLX4w8

2017    Únos, Mariana Čengelová - Solčanská, Supervízia obrazovej postprodukcie (DI, VFX)
2017    Perinbaba 2, Juraj Jakubisko – v súčasnosti v produkcii, supervízia obrazovej postprodukcie (DI, VFX)

Režiséri a kameramani, s ktorými sa podieľal autorsky alebo spoluautorsky na tvorbe krátkometrážnych filmových diel, animovaných filmov, videoklipov a reklamných šotov:
Vladimír Balco, Pavol Barabáš, Michal Baumbruk,   Jiří Chlumský, Vlado Fischer, Laco Halama, Mário Homolka, Andrea Horečná, Peter Kerekes, Vladimír Král, Hanna Kodicek, Jakub Kohák, Saša Lauf, Juraj Lehotský, David Ondříček, Martin Repka, Laura Siváková, Miroslav Šindelka, Marko Škop, Boris Šíma, Martin Šulík, Róbert Šveda, Peter Bebjak, Jaro Vojtek, Dan Wlodarczyk.
Peter Bencsík, Juraj Chlpík, Ján Ďuriš, Ivan Finta, Jiří Fojtík, Martin Kollár, Ladislav Kraus, Jan Malíř, Ján Meliš, Jozef Šimončič, Martin Štrba, Alexander Šurkala, Martin Žiaran.
 

Aktivity:
Členom profesijneho združenia: Komora reštaurátorov
 
Vedecká činnosť:
Výučba predmetu „Filmové efekty - projekt 1,2,3,4,5,6“ na bc. stupni FTF VŠMU.
                          "Vizuálne efekty - magisterský projekt 1,2,3,4" na mgr. stupni FTF VŠMU.

http://www.727.sk/


Ing. Marek Ježo, ArtD.

Image

Vzdelanie:

STU v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky (2001-2007)

FTF VŠMU – doktorandské štúdium (2016)

 
 
 
 
 
Filmografia (výber):
2016 RED BILLABONG (Luke Sparke) - VFX supervízia BLUE FACES
2016 IRON SKY: The Coming Race - matchmove supervízor BLUE FACES                                     
2016 THE CURSE OF THE MAYANS (Joaquin Rodriguez) - VFX supervízia GIANT PROPELLER                                         
2016 KŘIŽÁČEK (Václav Kadrnka) - VFX supervízia BLUE FACES                                      
2016 ATTACK OF THE LEDERHOSEN ZOMBIES (Dominik Hartl) - VFX supervízia BLUE FACES
2016 HARDCORE HENRY (Ilya Naishuller) - VFX supervízia GIANT PROPELLER
                                                
2015 ANOMIA - krátky film  (Funk Brothers) - VFX supervízia GIANT PROPELLER                                         
2015 DIABLO (Lawrence Roeck) - VFX supervízia BLUE FACES                                      
2015 ANOMALISA (Duke Johnson, Charlie Kaufman) - VFX supervízia BLUE FACES - nominovaný na Oscara (2016) v kategórií najlepší animovaný film           
2015 MR. RIGHT (Paco Cabezas) - VFX supervízia BLUE FACES                                      
                                                          
2014 COMEBACK (Miroslav Remo) - VFX supervízia BLUE FACES                                      
2014 FAIR PLAY (Andrea Sedláčková) - VFX supervízia BLUE FACES                                      
2014 ON THE EDGE (Christian E. Christiansen) - VFX supervízia BLUE FACES                                      
                                                          
2013 MESIAČIKY (Diana Fabiánová) - VFX supervízia BLUE FACES                                      
2013 LOST PLACE (Thorsten Klein) - VFX supervízia BLUE FACES                                      
2013 OLYMPUS HAS FALLEN (Antoine Fuqua) - VFX artist Ghost                                           
2013 BLUE & MALONE, DETECTIVES IMAGINARIOS (Abraham López) - VFX supervízia BLUE FACES                                      
 
2012 SLOVENSKÉ KINO: STRACH A NAPÄTIE (Miroslav Remo) - VFX artist BLUE FACES                                
2012 THE HYPNOTIST (Lasse Hallström) - VFX artist Swiss                             
2012 ASTÉRIX AND OBÉLIX: God Save Britannia - Stereoskopická kamera tracking supervízia        
2012 HANSEL AND GRETEL (Witch Hunters) - matchmove artist
2012 ABRAHAM LINCOLN (Vampire Hunter) - digital artist
 
2011 V PEŘINĚ (F. A. Brabec) - VFX artist BLUE FACES                                
2011 DAY OF THE FALCON (Jean-Jacques Annaud) - VFX supervízia BLUE FACES
2011 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS - digital artist
2011 BLACK GOLD - digital compositor
2011 THE SMURFS - digital artist
2011 GREEN HORNET - rotoscope artist
2011 PRIEST - digital artist
 
2010 ARSY-VERSY - digital compositor
 
Aktivity:
Spoluzakladateľ post produkčného štúdia BLUE FACES.  Spolupracuje so zahraničnými a domácimi producentmi a post produkčnými štúdiami pri tvorbe vizuálnych efektov vo filmoch a reklamách.  
 
Pedagogická činnosť
Výučba predmetu "Filmové efekty-Nuke" na bc. stupni,
                           "Nuke, Maya 1,2,3,4" na mgr. stupni

>


Doc. Ing. Peter Neštepný, ArtD.

 Vzdelanie:
1980-1984       SPŠF, Filmová a televizní technika
1987-1993       STU, Elektrotechnická fakulta,  Katedra rádioelektroniky
1993-2003       ESPE STUDIO, strih na lineárnom obrazovom systéme, zvuková mixáž na zvukovom postprodukčnom pracovisku       
1996-1997       člen Slovenskej sekcie AES (Audio Engineering Society)
2012                habilitácia v odbore 2.2.5 Filmové umenie a multimédia v študijnom programe Strihová a zvuková skladba

Odborná špecializácia:                                                                                                                 
TV a filmový strih
Supervízor filmovej post produkcie
Tvorba špeciálnych kompozícií v oblasti audiovízie
Návrhy technológie post produkčných televíznych a zvukových pracovísk
Projektovanie multimediálnych divadelných predstavení
Zabezpečenie logistiky pri audiovizuálnej výrobe – ART FILM 2005, 2006, 2007,
Organizačné zabezpečenie workshopu pre študentov zameraného na realizáciu  festivalového denného televízneho vysielania.
 

Pedagogická činnosť:
2003                        pedagóg na AU Banská Bystrica

2011                        pedagóg na VŠMU Bratislava     
 
Odborná prax:
1984  – 1987   Slovenská filmová tvorba, asistent kamery
1989 – 1996   VŠMU – technik audiovizuálnej techniky
1991   Koncepčný návrh a realizácia školského obrazového a zvukového štúdia VŠMU
1993  – 2003   ESPE STUDIO, strih na lineárnom obrazovom systéme, zvuková mixáž na zvukovom post produkčnom pracovisku   
1993  – 2011   EN STUDIO, majiteľ - výrobná činnosť v oblasti audiovízie
1996  – 2011   TV Markíza – strih, práca na lineárnych a nelineárnych strihových systémoch​
2003 – súčasnosť    AU Banská Bystrica – pedagogická činnosť – Televízna technika
2003   Návrh a realizácia post produkčného strihového systému pre spoločnosť FORZA PH, spol. s r.o.
2007   Návrh multimediálneho projekčného systému do folklórneho programu ”Obrázky zo Slovenska”, SĽUK
2009    Štúdia technologického riešenia v akustickej, zvukovej a multimediálnej oblasti Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
2011 – súčasnosť     Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave 
2012 – súčasnosť    Good Point s.r. o., majiteľ - výrobná činnosť v oblasti audiovízie
2013   Štúdia technologického riešenia pre celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Madam TV spoločnosti Madam Art.
2017   Návrh technologického riešenia postprodukčného systému FTF VŠMU a jeho následná realizácia.
 
Projekty z posledného obdobia: farebné korekcie
2013   Chlapi neplačú, televízny seriál, dĺžka : 4 x 50min., TV Markíza, farebné korekcie
2013   Búrlivé víno 1. séria, rodinný denný seriál, dĺžka : 109 x 50min., TV Markíza, farebné korekcie
2013   Búrlivé víno 2. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   94 x 50min., TV Markíza, farebné korekcie​
2014   Povstanie, Slovensko 1939-1945, dokumentárny film, Dĺžka : 76 min., RTVS, farebné korekcie​
2014   Búrlivé víno 3. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   86 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie​
2014   Búrlivé víno 4. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   68 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie​
2015   Leni, dráma, dĺžka : 90min., RTVS, farebné korekcie​
2015   Búrlivé víno 5. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   91 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie​
2015   Búrlivé víno 6. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   58 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie
2016   Búrlivé víno 7. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   81 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie​
2016   Búrlivé víno 8. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   58 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie​
2017   Búrlivé víno 9. séria, rodinný denný seriál, dĺžka :   61 x 52min., TV Markíza, farebné korekcie

Projekty z posledného obdobia: strihová skladba
2013   V tieni pod Hindukúšom, dokumentárny film, réžia: Lukáš Roganský, Anton Szomolányi, Kamera: Anton Szomolányi, dĺžka : 30min.
2015   Okinawa-Slovensko, cesta karate, Dokumentárny film, réžia a kamera: Anton Szomolányi, dĺžka : 56min., IDEAS film spol. s.r.o., strihová skladba a farebné korekcie​

>


Ing. Peter Csordáš


Vzdelanie:
Vysoká škola dopravy a spojov Žilina 1985-1991, Ing.
VŠMU Bratislava 2007 - Doktorandské štúdium v AKT  FTF VŠMU (prof. Ján Ďuriš).
Téma doktorandskej práce: Digitálne reštaurovanie filmových materiálov.
 
Aktivity:
Členom profesijneho združenia: Komora reštaurátorov
V súčasnosti:  SFÚ Bratislava, Riaditeľ, Špecialista digitálnych technológií
Digitálne zreštaurovaných viac ako 30 slovenských celovečerných filmov z obdobia 1960 – 1990. Farebne korigovaných viac ako 200 celovečerných filmov / prevažne európskej, ázijskej a juho - americkej proveniencie / z obdobia 1970 - 2005. Najstaršie datovaný zreštaurovaný dokumentárny film pochádzal z roku 1892, ručne kolorované filmy z roku 1919, technika viráže z obdobia 1918 – 1923. Farebné korekcie filmov Miloša Formana / za osobnej účasti kameramana Miroslava Ondříčka /, ktoré slúžili ako východiskové materiály pre digitálny remastering v Los Angeles.
Systematická spolupráca pri spracovaní televízneho a filmového archívu Švajčiarskej televízie.
 
Práca s technológiami :
- zariadení na konverziu filmových objektov - filmových  snímačov (SPIRIT DATACINE 2K, URSA GOLD, FDL 90)
- skenerov (NORTHLIGHT II)        
- farebných korektorov (POGLE, POGLE PLATINUM,  AUTODESK LUSTRE, DaVinci _ Resolve)
- digitálne retuše
- filmové formáty 35MM, 16MM     
- televíznych formátov  (SDTV, HDTV)
- digitálny intermediát DI
 
Odborné skúsenosti:
1997 - 2001, ČR, AB Barrandov Praha       
Junior kolorista. Farebné korekcie archívnych filmových objektov, reklamných spotov, dokumentárnych a celovečerných filmov. Synchronizácia zvuku.
2001 - 2003, CH, EgliFilm AG Zurich        
Senior kolorista. Farebné korekcie archívnych filmových objektov, reklamných spotov, dokumentárnych a celovečerných filmov. Digitalizácia filmových objektov, digitálne reštaurovanie filmového archívneho obrazu a filmových materiálov.
2003 - 2005, ČR, AB Barrandov Praha       
Vedúci obrazovej postprodukcie       Vedenie oddelenia, komunikácia so zákazníkmi (vrátane veľkých svetových filmových spoločnosti). Tvorba strategických plánov a technický rozvoj.
2006 - 2010, SR, Studio 727
Manažér filmových projektov a filmových technológií, senior kolorista. Realizácia a supervízia filmových projektov, digitalizácia filmových objektov, digitálne reštaurovanie filmového archívneho obrazu, skenovanie filmových materiálov.
2010 – 2011 Riaditeľ Národného filmového archívu SFÚ.
2011 – dodnes, Expert na digitalizáciu, manažér kvality a kontroly.
 
Publikačná činnosť:
Zborník prednášok IX. medzinárodného seminára o reštaurovaní / Krakovany 2009 /. Názov príspevku: Digitalizácia filmových / kinematografických objektov v Slovenskom filmovom ústave z obdobia 1960 – 1969. Realizácia v rokoch 2008 až 2009.
Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders, prednáška - Vybudovanie digitalizačného pracoviska SFÚ a digitalizácia audiovizuálnych diel
Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií, prednáška - Digitálna audiovízia
 
Spolupodieľanie sa na projektoch:           
2004, Doom, Andrzej Bartowiak, The Rock, USA, Universal Pictures, John Welles
2004, Oliver Twist, Roman Polanski, Barney Clark; Ben Kingsley; Frank Finlay, UK/I/F/CZ, Runteam Ltd.,ETIC Limited, Medusa Produzione, Robert Benmussa
2003, The Brothers Grimm, Terry Gilliam, Matt Damon, Heath Ledger, Jonathan Pryce USA, Miramax, Daniel Bobker, Charles Roven, Chuck Roven
2004, Alien Vs. Predator, Paul W.S. Anderson, Lance Henriksen, Sanaa Lathan, Raoul Bova USA, Davis Entertainment, Impact Pictures, 20th Century Fox  John Davis, Thomas Hammel
2001, Anne Frank(TV), Robert Dornhelm, Ben Kingsley, Jeff Caster, Hannah Taylor-Gordon. USA ABC Touchstone TV, David R. Kappes, Hans Proppe
2001, Bad Company(Black Sheep), Joel Schumacher, Chris Rock, Sir Anthony Hopkins, USA, Jerry Bruckheimer Films, Jerry Bruckheimer, Gary Goodman (I)
2001, Blade II, Guillermo del Toro, Wesley Snipes, Kris Kristofferson, USA New Line Cinema, Patrick J. Palmer, Avi Arad, Stan Lee
2000, A Knight’s Tale, Brian Helgeland, Heath Ledger, Mark Addy, Paul Bettany, USA Columbia Pictures, Tim Van Rellim, Todd Black, Brian Helgeland
2000, Das Sündige Mädchen(Ein Mädchen von nebenan), Christoph Stark, Anna Loos, Ivana Chýlková, Simon Licht Germany WILMA-Film RTL  RTL
2000, From Hell, Albert Hughes, Allen Hughes, Johnny Depp, Heather Graham, Robbie Coltrane USA Twentieth CenturyFox Underworld Prod., Thomas M. Hammel, Amy Robinson
2000, The Affair of the Necklace      Charles Shyer, Hilary Swank, Christopher Walken, Adrien Brody, USA Alcon Entertainment Necklace Prods.,Nancy Meyers, Nigel Goldsack,
2000, The Lost Empire(The Monkey King), Peter MacDonald, Russel Wong, Thomas Gibson, Kabir Bedi, USA Hallmark Entertainment, Steve Harding, Robert Halmi Sr., Robert Halmi Jr.
2000, The Scarlet Pimpernel II, Graham Theakston, Simon Langton, Richard E.Grant, UK BBC, Julian Murphy, Delia Fine, Kevan Van Thompson
 
Člen Komory reštaurátorov (špecializácia – U13 – reštaurovanie diel filmového umenia),
člen pracovnej skupiny Stratégia koordinácie digitalizácie kín na Slovensku,
člen Akvizičnej komisie SFÚ,
člen komisie Audiovizuálneho fondu podprogramu č. 4 Rozvoj audiovizuálnych technológií v SR,
člen pracovnej skupiny výboru Rady EÚ pre kultúrne záležitosti 2015 – 2018,
člen komisie pre audiovizuálne dedičstvo.
 
Pedagogická činnosť
Výučba predmetov „Farebné korekcie" 3,4
                            

Mgr. art. Juraj Kilián, ArtD.

Image

Vzdelanie:
1997-1999 – štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave – Filozofia a nemecká filológia
1999-2003 – štúdium na Vysokej škole výtvarného umenia vo Viedni, štúdium Teórie médii a Stvárňovania audiovizuálnych médií
2003-2009 – štúdium na Vysokej škole výtvarného umenia v Lipsku, študijný smer Multimédia, štúdium filmu a animovanej tvorby v triede profesora Ralfa Urbana Bühlera

Aktivity:

2000-2002 – prevádzkovanie firmy vo Viedni (živnosť), zákazky v oblasti web-dizajnu a videá pre mobilné telefóny
2007 – víťaz súťaže Congress of media v Lipsku, v Nemecku, 1. miesto - animácia
2009 – doktorát na VŠMU, na Filmovej a televíznej fakulte
2009 – založenie Firmy Panopticum Film v Bratislave (živnosť), zákazky v oblasti reklamy a produkcie (dokumentárne/hrané/animované filmy) www.panopticumfilm.com
2010 – publikovanie knihy „Virtuelle Freiheit“, Saarbrücken, Mnichov, Nemecko, 2010, VDM Verlag Dr. Müller, ISBN 978-3-639-26382-4
2010 – štipendium ÖAD, Ernst Mach
2010 – grant z Vyšehradského fondu
2011 – Národný štipendijný program
2011 – grant Ministerstva kultúry SR – produkcia dokumentárneho filmu „Lietavský hrad“
2011 - Ocenenie Revue Pamiatky a Múzeá za dokumentárny film „Kultúrne dedičstvo na Slovensku“
2011 – produkcia druhej časti historického hraného filmu “Intrigy” (kapitola „Moja dcéra“ podľa námetu poľského autora Tadeusza Róžewicza)
2011 – vyučujúci na Filmovej a televíznej fakulte, Ateliér vizuálnych efektov, predmety „Fusion“ a „Dejiny vizuálnych efektov“
2012 – realizácia dokumentárneho filmu „Muzičky spod Ľadonhory“, Nadácia SPP
2012 – grant Vyšehradského fondu na realizáciu tretej časti hraného historického filmu „Intrigy“ (kapitola „Guvernantka“)
2012 - Ocenenie Revue Pamiatky a Múzeá za dokumentárny film „Lietavský hrad“, Laureát za príkladnú obnovu
2012 - založenie o.z. Stredoeurópska kultúrna spoločnosť (konateľ)
2012 - rakúske štipendium ÖAD na výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov do 35 rokov na Univerzite aplikovaného umenia vo Viedni
2012 - inštruktor na Workshope ďalšieho vzdelávania filmového jazyka 2012, AVFX FTF VŠMU (realizácia cvičenia, prednáška)
2013 - štipendium Vyšehradského fondu na výskumný pobyt na Fakulte Dramatických umení, Akadémii umení v Belehrade, Srbsku
2013 - grant Úradu vlády SR, program Kultúra národnostných menšín 2013 – produkcia dokumentárneho filmu „Etnicita a vierovyznanie“
2013 - inštruktor na Workshope ďalšieho vzdelávania filmového jazyka 2013, AVFX FTF VŠMU (realizácia cvičenia, prednáška)
2014 - publikácia skrípt pre študentov bakalárskeho stupňa na FTF VŠMU - "Základy digitálnych technológií", podnadpis "Vizuálne efekty", Bratislava, 2014, Slovensko, ISBN 978-80-89439-55-3
2014 - inštruktor na Workshope ďalšieho vzdelávania filmového jazyka 2014, AVFX FTF VŠMU (realizácia cvičenia, prednáška)
2014 - 2017 - vedúci projektu KEGA "Workshop dramatického a filmového umenia", spolupráca s Fakultou dramatických umení v Banskej Bystrici
2014 – 2016 – vedúci projektu Akcie Rakúsko – Slovensko – "Workshop pre film a výtvarnosť" – spolupráca s Univerzitou aplikovaného umenia vo Viedni, Rakúsku
2014-15 – výskumný pobyt na partnerskej škole Colleague of Technologies and Design vo Vilniuse, Litve, publikácia "Strategies of Visual Effects Based on Spectator's Perception"
2015 - 2016 – grant Ministerstva kultúry SR - dokumentárny film Ohrozené kostoly na Slovensku
2015 – výroba hraného celovečerného filmu "Večné kúzlo" – formát pre detský kinoprogram

Produkcie:
Multimediálna práca „Film Noir“
Multimediálna práca „The suitcase“
Dokumentárny film „Historické remeslá“
Dokumentárny film „Kultúrne dedičstvo na Slovensku“
Dokumentárny film „Lietavský hrad“
Dokumentárny film „Muzičky spod Ľadonhory“
Historický hraný film „Intrigy“, evidenčné číslo MKAD05513: 1. kapitola „Filipovna“, 2. kapitola „Moja dcéra“, 3. kapitola „Guvernantka“
Dokumentárny film "Etnicita a vierovyznanie"
 
Reklamy a zákazky:
audiovizuálna reklama Aquacity best of tour 09, Richard Müller
audiovizuálna reklama Aquacity Service
audiovizuálna reklama Aquacity Laser Show
dokumentácia predstavení v Divadle Astorka, upútavky na predstavenia
filmové prvky do hry Stella pre Divadlo Astorka
reklamné video HP-event pre Elcop Bratislava
dokumentačné videá pre AI Nova, Tatrabanka, 1. Stavebnú sporiteľňu a Bratislavský samosprávny kraj
dokumentačné video výstavy klenotov na Bratislavskom hrade pre Slovenské národné múzeum
reklamné video akcie „Kláštorná“
reklamné video stretnutia zónových manažérov Avon, Hotel Comsa Brno, Výstavisko Brno, Bratislava Hotel Carlton
reklamné video podujatia firmy Roche
reklamné video "Fight code" pre King Light&Sound
reklamné video "Noc bojovníkov" pre King Light&Sound
klipy o osobnostiach Kysúc pre Kysuckú kultúrnu nadáciu
projekcie do hry "Moja mama mala brata", r. Patrik Lančarič, divadlo Astorka
 
Premietania:
1. Vysoká škola výtvarného umenia Lipsku
2. Kino UT-Connewitz v Lipsku
3. Kino NATO v Lipsku
4.Mediencampus Villa Ida v Lipsku
5. hraný film „Filipovna“ – Budapešť, Praha, Bratislava, Martin, Lodž, Varšava (www.panopticumfilm.com/filipovna.html)
6. Hraný film „Guvernantka“ – Budapešť, Bratislava, Lodž, Varšava a Spišská Belá
 
Vysielania:
1.TV Karpaty
2.TV Joj, Spectrum, Music 1
3. TV Patriot
4. CS Film
5. TV Martin
6. Humennská TV
7. TV7- Prešov- Seven media s.r.o., Nábrežná 134, Prešov 080 01
8. Televize Noe TELEPACE s.r.o., Kostelní nám. 2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
9. TV Sen
10. TV MIS
11. TV Central, Piaristická 2, 9494 01 Nitra
12. www.itecko.sk
13. TV DK, Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.
14. Devínskonovoveská televízia
15. TV Bratislava
16. Bardejovská TV

Cudzie jazyky: Nemčina, Angličtina, Francúzština, Španielčina

Výučba predmetov „Digitálne filmové technológie 1,2,3,4“ na bcstupni štúdia.
                               "Dejiny vizuálnych efektov 1,2,3,4" na bcstupni štúdia.

www.youtube.com/panopticumfilm


Mgr. art. Marian Villaris
Režisér, VFX supervízor, 3D špecialista
 
Vzdelanie:
2011 - 2013 VŠMU Bratislava, Strihová a zvuková skladba, magister
1999 - 2003 VŠMU Bratislava, Animovaná tvorba, bakalár
Ďalšie štúdium:
1993  štátna skúška z nemeckého jazyka
1994 UK Bratislava, odbor Filozofia
1989 - 1992 STU Bratislava, odbor Architektúra
 
Aktivity:
2008 - 2013  VERTEX Creation, riaditeľ postprodukčného štúdia 
2005 - 2008 GYÁR Budapest, Lead 3D animator
1991- 2005 Freelancing digital artist
 
Výber projektov:
2013 - Haiku, dlhometrážny dokument, strih
2013 -The Weeking of Nowhere, r.Peter Magát, vizuálne efekty 
2012 - 2013 RTVS - dizajn televíznej stanice, kreatívna supervízia
2011 - Slovenské kino, 6-dielny dokumentárny cyklus, supervízia postprodukcie
2011 - Markíza, dizajn televíznej stanice, artdirection
2008 - Music One,  dizajn televíznej stanice, artdirection
2004 - Tak dávno som ti nenapísala, r.Andrea Horečná, animácia titulkov
2003 - Animáče, animovaný krátky film, autor
1999 - Motýľ, pixilovaný skeč, autor

Výčba predmetov "Vizuálne efekty - "Maya 3,4" na bc. stupni štúdia.
                                                     "Nuke, Maya 1,2" na mgr. stupni štúdia
Showreel
Vertex creation
 
>

Ing. Arch. Marek Hollý

Vzdelanie:
1996 - 2001  Fakulta Architektúry STU, Obnova Pamiatok

2000 - 2005  Cauldron s.r.o. - character, animation & cutscene department team leader
výroba scenárov, réžia, dramaturgia, strih a animácia cutscén
výroba rigov, animácia 1st person a 3rd person charakterov
quality control - animácia, charaktery
management teamu (10-15 grafikov/animátorov)
vývoj custom toolov - particle editor, a movie editor do CloakNT engine
vývoj custom technológií - 3rd person aiming, mimika, lipsync
hry: Chaser, Conan, Gene Troopers, Civil War

2005 - 2008    10Tacle Studios - animation & cutscene department team leader
výroba scenárov, réžia, dramaturgia, strih a animácia cutscén
výroba rigov, animácia 1st person a 3rd person charakterov
quality control - animácia, charaktery
management teamu (10-15 grafikov/animátorov)
vývoj custom toolov - particle editor, a movie editor do CloakNT engine
vývoj custom technológií - 3rd person aiming, mimika, lipsync
hry: Chaser, Conan, Gene Troopers, Civil War

2008 - 2015   hive 3D animation & VFX studio, spolumajiteľ
výroba scenárov, réžia, dramaturgia, strih a animácia cutscén, 
výroba rigov, animácia 1st person a 3rd person charakterov
quality control - animácia, charaktery
management teamu (10-15 grafikov/animátorov)
vývoj custom toolov - particle editor, a movie editor do CloakNT engine
vývoj custom technológií - 3rd person aiming, mimika, lipsync
hry: Chaser, Conan, Gene Troopers, Civil War

2016 - 2017   NOISE artillery - animation & gaming department executive
management outsourcingoveho teamu
projekty: MAFIA III, American truck simulator, Planetstorm: fallen horizon.

Mentoring v Súkromnej strednej škole animovanej tvorby v Petržalke.
Člen komisie na festivale animovanej tvorby: ANIMOFEST.

Výčba predmetu "textúry 1,2" na bc. a mgr. stupni štúdia.
Ukážka komentovania prác predmetu Textúry 1
Ukážka komentovania prác predmetu Textúry 2

http://www.noiseartillery.sk/#HOME

>


Mgr. Michal Smrkal

1996 - 2001      UK – Univerzita Komenského, Bratislava (informačná veda – germanistika)
2010 - živnostník …
2003 - 2010  Cauldron
2002 – 2003  EXE, s.r.o
2001 – 2002  ŠVK, BB

Freelance writer a designér:
Písanie herných scenárov (4 projekty)
Konzultácie herného designu
Komunikácia s vydavateľmi, testovanie, lokalizácia

Lead game designer // writer // PR manager:
Písanie herných scenárov // herný design (8 projektov)
PR management pre konkrétne projekty
Komunikácia s investormi, projektové plánovanie, prezentácie
Teamová a medziteamová komunikácia // projektová lokalizácia

Pracovník rešeršného oddelenia:
Správa informačných databáz
Komunikácia s agentúrami (Reuters, TASR, etc.)

Vedúci oddelenia informačných zdrojov:
Správa informačných databáz
Vypracovanie systému elektronickej knižnice
Komunikácia s klientami
Odborná činnosť

Pedagóg predmetu Herné mechaniky
Ukážka komentovania prác predmetu Herné mechaniky
>


Samuel Vičan

Image

2000 – 2004 High school of Design and Media Graphics, Bratislava
2004 – 2006 UCM in Trnava, Faculty of Mass Media and Marketing Communication
 
Over 10 yerars experience, leading industry visual effects, managing, supervising, team leading, communication with clients, concept and brand design, workflow creating, motion design, shooting, directing, director of photography, color grading, DTP
Work experience:
2011 – 2012 TV MARKIZA, Head of Graphics dpt.
2008 – 2011 VERTEX CREATION - postproduction creative studio, Project Manager, Team Leader, Senior Motion Designer, VFX Supervisor
2007 – 2008 TV MARKIZA, Senior Motion Designer, Graphics & Design supervisor, Project manager
2003 – 2007 INTERSONIC - movie distribution company, audio-visual design, animations, editing
2003 TV A - commercial broadcast TV, commercial editing, motion design
2001 - 2003 Freelance 

Výčba predmetu "Motion design 1,2," na bc. stupni štúdia.
                        "Konzultácie prác 1,2" na bc. stupni štúdia.


www.beonmind.com


Ing. Mgr. art. Andrea Vrábelová, doktorand

Image

Vzdelanie:
1998 – 2003          
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Štúdijný odbor – priemyselný dizajn, úžitkové umenie, grafika, štúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou, priznaný titul „magister umenia“
1997 – 2002          
Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta architektúry, Študijný odbor – grafický dizajnštúdium ukončené štátnou záverečnou skúškou, priznaný titul „inžinier“.
Zamestnanie:
2001- súčasnosť.  MIA Design s.r.o. , Bratislava, konateľka a majiteľka firmy, scénografka, architektka, dizajnérka, kostýmová výtvarníčka
- realizácia eventov, konferencií, televíznych a reklamných kampaní
- špecializácia – výstavníctvo - eventy, konferencie, dizajn, grafický dizajn, interiérový dizajn
- reklama : scénografia, architektúra a návrhy kostýmov, TV spoty,
- zabezpečovanie produkčnej, kordinačnej a výtvarnej stránky - od návrhov po realizáciu

Zoznam realizácií a kampaní:
TV spoty a TV realizácie – architekt
2015 - 2017 TV relácia „Stoj Pozor Chod!“  (vysielané RTVS)
2015 - Allianz: TV spot „ Životné poistenie - Torta“
2015 - VÚB:   TV spot „Pôžička“
2014 - Allianz: TV spot „ Životné poistenie“
2010 - 2013 – TV realizácie „Modré z Neba“
2004 -  Slovak Telekom - TV spot „Flexipôžička“
 
TV spoty a TV realizácie – kostýmová návrhárka
2015-2017  - TV relácia „Stoj Pozor Chod!“ (vysielané RTVS v 2016)
2017 - ALLIANZ Novotel Budapest  2017. Scéna a scénografická výprava.
2017 - KONFERENCIA NN  2017. Scéna a scénografická výprava.
2018 - KONFERENCIA UNION 2018. Scéna a scénografická výprava.
2012 - Telekom: TV spot -Vianočná kampaň „Happy“
2004 - VÚB Banka: TV spot „Flexipôžička“
2004 - Slovak Telekom: TV spot „DSL“
2003 - Slovak Telekom: TV spot „Elvis“
2003 - Slovak Telekom: TV spot „Autodrom“
2003 - Slovak Telekom: TV spot „Vysávač“
2003 - Slovakofarma: TV spot“ Clinea“
2003 - Komunálna poisťovňa : TV spot „ Na postriežke“ 

Eventy a konferencie – návrhy scény, dekoračnej výpravy a kostýmovej výpravy,
(vrátane realizácie hraných film. Dokrútok)
2015 - NN Životná poisťovňa, a.s.    
 • Volkswagen Slovakia a. s. ( prezentácie Porsche, AUDI)
 • Slovenská sporiteľňa, a. s. ( VIP eventy, zamestnanecké eventy)
 • NAFTA a.s.
 2014 - Sberbank Slovensko, a. s.
 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
 • Volkswagen Slovakia a. s. ( prezentácie Porsche, AUDI)
 • Slovenská sporiteľňa, a. s. ( VIP eventy, zamestnanecké eventy)
 • NAFTA a.s.
 • NN Životná poisťovňa, a.s. ( ING )
2013 - HB Reavis  
 • NAFTA a.s.
 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. (Poľsko, Wisla)
 • NN Životná poisťovňa, a.s. ( ING )
 • Slovenská sporiteľňa, a. s. ( VIP event)
2012 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. (Poľsko, Wisla)
 • ING Životná poisťovňa, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a. s. ( VIP event)
 • Slovak Telekom, a. s.
 • ITALMARKET Slovakia - 20.výročie
 2011 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
 • ING Životná poisťovňa, a.s.
 • Slovak Telekom, a. s.
 • VÚB banka
2010 - BASF  (realizácia Poľsko, Srem)
 • LYRECO ( realizácia ČR, Praha)
 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Výstavy a ocenenia
2000- súčasnosť
ÚĽUV – Výstava „Kruhy na vode 2010“ – retrospektívna výstava
ÚĽUV – Výstava  „Nie je taška ako taška“ 2001, módna prehliadka – kolekcia odevov
ÚĽUV – Súťaž „Kruhy na vode 2000“ – 3. Miesto
VŠVU –   spoločná výstava svietidiel navrhovaných pre spoločnosť Unilight, 2000
ÚĽUV –  návrhy a realizácia výstav v priestoroch showroomov  ÚĽUV

Výučba predmetov na FTF VŠMU
Scénografia 1,2
Scénografia VFX 1,2 – pre Mgr. stupeň
Od roku 2016 sa stala doktorandkou v Ateliéri vizuálnych efektov pod vedením vedúceho Špičkového tímu VFX, prof. Ľudovíta Labíka, ArtD.

http://mia-design.sk/
http://www.avfx.sk/2017-scenografia-serialu-pre-deti

>
Marián Ferko
Tvorba hier pre platformy: PC, PlayStation 2, PlayStation3, Xbox, Xbox 360, Xbox ONE, Nintendo GameCube, Nintendo DS, Nintendo Wii, Nintendo WiiU, Android, iOS, OSX.
Vyše 20 rokov aktívneho pôsobenia v hernom priemysle. Spolupráca na vyše 20 rozsiahlych herných projektoch.

Odborná prax:
1993 – 1995 - Gratex – grafik a animátor
1996 – Cauldron – spoluzakladateľ štúdia
2007 – Top3Line – spoluzakladateľ štúdia
2015 – Bohemia Interactive – managing director
2015 – Slovak Game Developers Association – spoluzakladateľ asociácie

Realizované projekty:
1996    Quadrax
1997    Spellcross
2000    Battle Isle: The Andosia War
2003    Chaser
2004    Conan
2005    Gene Troopers
2005    Knights of the Temple II
2006    The History Channel: Civil War – A Nation Divided
2007    The History Channel: Battle for the Pacific
2007    Soldier of Fortune: Payback
2008    History Civil War: Secret Missions
2008    Secret Service
2009    Cabela's Big Game Hunter 2010
2009    Jurassic: The Hunted
2009    Puzzle Expedition
2010    Cabela's Dangerous Hunts 2011
2010    Reload
2011    Cabela's Adventure Camp
2011    Cabela's Big Game Hunter 2012
2012    Cabela's Dangerous Hunts 2013
2012    Jessica's Cupcake Café HD
2012    Jessica's BowWow Bistro
2013    Espionage
2014    Cabela's Big Game Hunter: Pro Hunts
2017    DayZ

Prednáška 01
Prednáška 02

http://biznistv.sk/marian-ferko-rob-to-co-ta-bavi/
https://rozbehnisa.sk/marian-ferko-rob-to-co-ta-bavi/
https://touchit.sk/na-slovensku-vznikla-asociacia-slovenskych-hernych-vyvojarov/71785Letná škola počítačových hier
http://style.hnonline.sk/vikend/519062-slovensky-tetris-fical-na-kazetovych-paskach
http://www.oldgames.sk/disc/rozhovor-cauldron-marian-ferko/

Organizátor Letnej školy počítačových hier
>


Mgr. art. Vojtech Ruman

Image

Štúdium
2008 – 2014 VŠVU Bratislava, Vizuálna komunikácia
2006 – 2008 SSUŠD, Grafika vizuálnych komunikácií
2004 – 2006 SSUŠD, Grafický a priestorový dizajn
1993 – 1997 ZSŠ scénického výtvarníctva, Umeleckoremeselné práce scénické, maľba dekorácií

Kolektívne výstavy
2014 Rozmanitosť nutná, výstava k oslave 65. výročia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, SNG Bratislava
2012 Rôzne pohľady, Študentské filmové plagáty, Kino Světozor, Praha
2011 TypoTopoTour, putovná výstava type design workshopu, Galéria Satelit, Bratislava
2010 SNG! NOW, výstava prác Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU, SNG Bratislava
2010 Grafický dizajn nie!, projekt študentov a pedagógov Ateliéru 304 KVK VŠVU, Galéria PF 01, Bratislava
2009 NEČUM, Galéria SUMEC, Bratislava
2009 Trienále plagátu Trnava, Trnava
2008 ZNÁTE ČECHOVA?, 2. medzinárodná súťaž divadelného plagátu, HaDivadlo, Brno
2008 POZNÁTE ČECHOVA?, 2. medzinárodná súťaž divadelného plagátu, DIVADELNÁ NITRA 08, Nitra
2008 Výstava k 10. výročiu založenia Školy Dizajnu, Galéria Satelit, Bratislava
2007 SHAKESPEARE, 1. medzinárodná súťaž divadelného plagátu, Plzeň
2007 SHAKESPEARE, 1. medzinárodná súťaž divadelného plagátu, Galéria SUMEC, Bratislava
2006 Trienále plagátu Trnava, Trnava
Publikované práce/Participácia na projektoch
2010 TypoLyrics – The Sound of Fonts, Slanted c/o MAGMA Brand Design
2010 Typodarium, Verlag Hermann Schmidt Mainz
Súťaže
2011 Logo Český statistický úřad, finalista
2010 Logo mesto Ruzomberok, finalista
2009 Logo Audiovizuálny Fond, finalista

Výučba predmetu "Typografia 1,2" na bc. stupni štúdia

e: ruman.v@gmail.com

>

Mgr. art. Michal Šabík - doktorand

Jeden z prvých dvoch absolventov programu vizuálnych efektov v Ateliéri VFX FTF VŠMU. V priebehu štúdia realizoval tvorbu vlastného procesu 3D skenovania a Motion capture – technicko-umelecké technológie ktorých využitiu vo filmovom umení sa venuje aj počas doktorandského štúdia.
 
Vzdelanie:
2011 – 2016 Ateliér Vizuálnych efektov, Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2005 – 2009 Úžitková fotografia, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave
 
Aktivity (výber):
2011-2018 Realizácia vlastných kreatívnych technológií
2017 Full body 3D scany vytvorené pre tanečný súbor Lúčnica
2017 Technologické poradenstvo na bakalárskom projekte študentky VŠVU Lucie Čarneckej
2016 CGI realizácia do súťaže pre Nestlé
2015 Prednášajúci na workshope Ateliéru VFX FTF VŠMU s názvom Greenscreen workshop AVFX, téma tvorba 3D charakteru s využitím 3D skeneru a FullBody motion capture
2014 Prednášajúci hosť na Ďalšom vzdelávaní FTF VŠMU 2013 - 2014 na tému farebné korekcie vo filme
2013 Prednášajúci na Letnej škole filmového jazyka FTF VŠMU 2012 - 2013 na tému farebné korekcie vo filme
2013 Prednášajúci hosť na predmete Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá na MATFYZ UK v Bratislave na tému prienik medzi umením a vedeckou činnosťou
2013 Konzultujúci hosť pre doktorandské práce so zameraním na 3D skenovanie a záznam pohybu na MATFYZ UK v Bratislave pod vedením doc. RNDr. Andreja Ferka, PhD.
2012 Prednášajúci hosť na ŠUV Josefa Vydru v Bratislave na tému vyžitie digitálnych technológií vo fotografii a videu
2009 Konzultant maturitnej práce na SPŠE Zochova 9 so zameraním na využitie 3D grafiky pri tvorbe PC hry
 
Filmové projekty (výber):
Celovečerné filmy
2016 Red Billabong (Luke Sparke) – CGI lighting and rendering artist pre štúdio Vertex Creation
2015 Spievankovo 5: O povolaniach (Diana Novotná) – tvorba VFX
2014 Girls of New York vol2 (Tominno Kelemen) – tvorba VFX
2013 Povstanie Slovensko 1939-1945 (Vladimír Štric) – kolorizácia čiernobieleho materiálu
2012 Zlo (Peter Bebjak) – tvorba VFX pre štúdio 727
Krátkometrážne filmy
2017 Ríbezľák (Marek Káčer) – color grading
2017 Toto nie je o nás (Marek Káčer) – neviditeľné VFX a color grading
2017 Jessie&Joe (Marek Káčer) – neviditeľné VFX a color grading https://www.csfd.cz/film/591564-jessie-joe/prehled/
2016 U štrbavého slona (Marek Káčer) – color grading https://www.csfd.cz/film/488023-u-strbaveho-slona/prehled/
2015 Rosso Papavero (Martin Smatana) – color grading
2012 Momo (Teodor Kuhn) – tvorba VFX
2012 Andyho žena (Richard Staviarsky) – color grading
 
Reklamné projekty (výber):
2018 Dekra: internetová reklama – réžia a supervízia VFX
2018 CReal 3D: internetová reklama – supervízia VFX
2017 Amundsen: TV sponzorský odkaz – supervízia VFX
2015 Architekti Rules: internetová reklama – réžia a supervízia VFX
2014 Nový čas pre ženy: TV sponzorský odkaz – tvorba CGI
2013 Slovenská Pošta: TV reklama – tvorba CGI
2011 Karpatská brandy: TV sponzorský odkaz – supervízia CGI
 
Iné projekty (výber):
2010-2018 Peter Igor Meluzín: vizualizácia nezrealizovaných projektov – tvorba CGI a VFX
2017 Radenská: produktová vizualizácia – tvorba CGI
2016-2017 Slovan: internetový seriál – color grading
2013 Bijouterrier: hudobný videoklip – color grading
2013 Strapo: hudobný vidoklip – color grading
2012 Mária Čirová: hudobný videoklip – color grading

Výučba predmetu "Fullbody scan 1,2" voliteľný predmet.
>

Dokumenty: