Prijímacie skúšky AVFX 2012, praktické práce

Úlohou uchádzačov bolo v priebehu dvoch hodín vytvoriť kompozíciu z nimi nafotografovaných predmetov a vloženie do povinného prostredia. Hodnotila sa tvorivosť a technická stránka prevedenia.

Realizácia 2D praktického zadania : 
Písomné zadanie: