Vzdelávanie je neakreditovaným programom a je určené pre záujemcov o filmové umenie, pre neštudentov alebo budúcich študentov FTF VŠMU.
Pedagogický proces začne koncom septembra, je podmienený účasťou aspoň desiatich frekventantov a poplatok sa hradí na začiatku štúdia. V prípade nenaplnenia týchto podmienok sa kurz uskutoční so začiatkom o rok.

Prihlasovanie prebieha do konca septembra. Prihlášku adresujte len mailom (nie telefonicky): vizualneefekty@vsmu.sk

V prihlasovacom maili uveďte:
1. súčasné zamestnanie
2. vek
3. skúsenosti s filmom
4. kontakty: adresa, telefón, mail

Doteraz prihlásení záujemcovia:


1. Tančiboková Zuzana

2. Dugovic Andrej

3. Katona Kristián

4. Tarinová Dominika

5. Klincová Adriána

6. Chlebcová Hečková Andrea

7.  Kalousek Filip

8.  Mudrák Tomáš

9.  Maťaše Milan

10. Žitniak Ján

11. Kopecká Eva

12. Horvathova Viera

13. Tóth Mark

14. Durkáčová Ivana

15. Mihala Emil

16.  ...

Vzhľadom na pandémiu sa rozhodnutie o otvorení kurzu odkladá až do času, ktorý bude pozitívnejší. Posledná úvaha smeruje k tomu, aby sa DVFJ otvorilo so začiatkom budúceho školského roka. Dovtedy je možné ďalšie prihlasovanie/odhlasovanie.

 

Pokyny na zaplatenie poplatku za ĎVFJ (až po výzve organizátorom)

FTF VŠMU v zmysle Vysokoškolského zákona a podľa zákona 568/2009 Z.z. z 1. decembra 2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona 315/2012 Z.z. z 21. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže poskytovať ďalšie vzdelávanie. V zmysle tohto zákona FTF VŠMU otvorí v školskom roku 2021/2022 jednoročné (dvojsemestrálne) ďalšie vzdelávanie vo forme kurzu „Ďalšie vzdelávanie filmového jazyka“. Štúdium je platené.

Cieľ:
Cieľom „Ďalšieho vzdelávania filmového jazyka“ FTF VŠMU je osvojenie si teoretických základov filmového jazyka a základných remeselných zručností a návykov pri vytváraní námetov, scenárov a videofilmov v žánrových prevedeniach podľa záujmov uchádzačov.

Určenie:
Získané skúsenosti by mali byť aplikovateľné v prostrediach oblastných televízií, menších producentských centrách a v prostredí individuálnej amatérskej tvorby na Slovensku, Morave a Čechách. Kurz môže slúžiť ako prípravný (nultý) ročník pre budúce štúdium na FTF VŠMU. Účastníkmi kurzu môžu byť mimobratislavskí záujemcovia.

Forma:
Organizačná štruktúra ďalšieho vzdelávania predstavuje dvojsemestrálne štúdium, dva dni jedenkrát mesačne, ukončené realizáciou záverečnej filmovej práce počas záverečného týždňového sústredenia. Absolvent získava osvedčenie o absolvovaní s hlavičkou FTF VŠMU. Po absolvovaní prvého roka ďalšieho vzdelávania v prípade dostatočného počtu záujemcov je možné rozšíriť vzdelávanie o ďalší rok.

Predpoklady:
Predpokladom je prebiehajúce alebo ukončené stredoškolské vzdelanie, sebamotivácia a zaplatenie študijného poplatku vo výške 1 000,-EUR za rok štúdia. So študentom ďalšieho vzdelávania bude uzatvorená zmluva.

Technické zabezpečenie:
Účastníci využívajú učebne FTF VŠMU s ich technickým vybavením, strihové jednotky a v prípade potreby digitálne kamery, mikrofóny so šibenicami, všetko podľa určeného harmonogramu výroby.

Právne vymedzenie:
§ 2 zákona Celoživotné vzdelávanie
(1) Celoživotné vzdelávanie sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky tvorí a) školské vzdelávanie a b) ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní.
§ 4 Druhy, formy a rozsah ďalšieho vzdelávania
(1) Druhy ďalšieho vzdelávania sú:
a) ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti,
d) záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov a iné vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.
(2) Vzdelávacie inštitúcie uskutočňujú akreditované vzdelávacie programy a neakreditované vzdelávacie programy.
§ 5 Vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania

Vzdelávacie inštitúcie sú:
a) gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy (ďalej len „školy“) a vysoké školy, ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelávacie programy.

Týmto FTF VŠMU vyzýva záujemcov o takýto druh štúdia, aby prejavili svoj záujem. Najbližší termín začatia programu je v septembri školského roka 2021/2022.

Adresa kontaktu:
vizualneefekty@vsmu.sk

Pedagógovia.
Program bude zabezpečený okrem iných aj týmito pedagógmi FTF VŠMU:
AST prof. Zuzana Tatárová, Doc. Dagmar Ditrichová, ArtD., Mgr. art. Maroš Hečko, ArtD.
KPD Doc. Mgr. art. Erik Panák, 
ART Mgr. art. Daniel Rihák,
ADT Mgr. Peter Osúch,
AKT Mgr. art. Július Lieberberger, ArtD., prof. Ján Ďuriš,
ASS prof. Ľudovít Labík, ArtD., Doc. Štefan Švec, ArtD.,+ študenti
AZS Doc. Dušan Kozák, ArtD., Ing. František Poul, Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD.
KAS Mgr. art. Peter Konečný

Technické zabezpečenie.
Prevádzka školských zariadení vrátane sobôt.
Učebňa s videoprojektorom (Barco) a ďalšie učebne.
Štyri miestnosti so strihovými jednotkami.
Mini HD kamery, mikrofóny, šibenice a statívy na kamery.
Projekčné zariadenia, DVD prehrávače a televízory…

Predpokladaný harmonogram stretnutí Ďalšieho vzdelávania vzhľadom na minulý ročník.
V prípade dostatočného počtu záujemcov harmonogram bude upravený pre aktuálny štúdijný kalendár.

06.10.21 13:00 – 14:30 BARCO Prof. Labík, Metodické pokyny, úvodné privítanie
  14:30 – 21:00 Kinosála Prof. Labík, Projekcia domácich prác, hodnotenie scenárov, poviedok a iných prác študentov, zadanie riportu.
07.10.21 09:00 – 10:30 Kinosála Doc. Štefan Švec Teória strihovej skladby
  10:30 – 12:00 Kinosála Doc. Štefan Švec Teória strihovej skladby
  12:00 – 13:00     Obed
  13:00 – 14:30 406 Doc. Ditrichová Úvod do scenáristiky
  14:30 – 16:45 406 Doc. Ditrichová Zadania scenáristickej tvorby, hodnotenie scenárov, poviedok…
  16:45 – 17:30 Kinosála Prof. Labík Projekcia domácich prác a iných prác študentov, kresleného scenára, zadanie Riportu
  17:30 – 19:00 Kinosála Prof. Labík Projekcia domácich prác, hodnotenie scenárov, poviedok a iných prác študentov, zadanie Postupu práce,
         
03.11.21 14:00 – 16:15 Ateliér kamery Mgr. art. Július Liebenberger, ArtD. Základy práce v ateliéri.
  16:15 – 18:30 Animovaná tvorba Doc. Ing. arch. Vladimír Malík ArtD. Základy animovanej tvorby
  18:30 – 20:00 Strižne, animovaná tvorba Doc. Dagmar Ditrichová, ArtD. Scénaristika
         
04.11.21 09:00 – 10:30 BARCO Mgr. art. Peter Osuch Základy dokumentárnej réžie
  10:30 – 12:45 BARCO Mgr. art. Peter Osuch Základy dokumentárnej réžie
  12:45 – 13:45     Obed
  13:45 – 16:00 BARCO Doc. Štefan Švec Teória strihovej skladby
  16:00 – 18:15 BARCO Prof. Labík Projekcia domácich prác prác študentov analýza Postupov prác, zadanie ďalšieho cvičenia
         
24.11.21 14:00 – 15:30 BARCO Mgr. Kozák, Prof. Labík, Mgr. art. Július Liebenberger, ArtD. Praktikum kamery a zvuku – jednozáberovka – zadanie
  15:30 – 18:00 exterier   Praktikum kamery a zvuku – jednozáberovka – realizácia
  17:00 – 20:00 BARCO Mgr. Kozák, Prof. Labík, Doc. Ditrichová, Mgr. art. Július Liebenberger, ArtD. Praktikum kamery a zvuku – jednozáberovka – projekcia a vyhodnotenie
         
25.11.21 09:00 – 10:30 BARCO Prof.Tatárová Projekcia filmu
  11:15 – 13:30 BARCO Prof.Tatárová Dramaturgický rozbor
  13:30 – 14:30     Obed
  14:30 – 16:45 BARCO Mgr. art. Osuch Dokumentárny film
  16:45 – 19:00 BARCO Prof. Labík Projekcie domácich prác, storyboardy atd
         
15.12.20 14:00 – 15:30 BARCO Mgr. art. Július Liebenberger, ArtD. Základy kameramanskej tvorby
  15:30 – 17:00 BARCO Mgr. art. Július Liebenberger, ArtD. Základy kameramanskej tvorby
  17:00 – 18:30 BARCO Mgr. art. Július Liebenberger, ArtD. Základy kameramanskej tvorby
         
  18:30 – 20:30 BARCO Doc. Ditrichová Scenáristická tvorba
         
16.12.21 09:00 – 13:30 Ateliér, interiér školy Švec ArtD., Prof. Labík + študent Ateliérové a interiérové cvičenie
  13:30 – 14:30     Obed
  13:00 – 14:30 BARCO Mgr. art. Osuch Dokumentárny film
  14:30 – 16:00 BARCO Mgr. art. Osuch Dokumentárny film
  16:00 – 17:00 BARCO Prof. Labík Analýza strihovej skladby
  17:00 – 20:00 BARCO Prof. Labík Analýza strihovej skladby
         
12.01.22 14:00 – 15:30 BARCO Doc. Richard Žolko Pohľad na kameramanskú tvorbu a školské aspekty výučby (2)
  15:30 – 17:00 BARCO Mgr. art. Panak Produkcia
  17:00 – 18:30 BARCO Mgr. Poul Zvuková réžia (1)
  18:30 – 20:00 BARCO Doc. Ditrichová Scenáristická tvorba
         
13.01.22 09:00 – 13:30 Ateliér, interiér školy Švec ArtD., Prof. Labík + študent Ateliérové a interiérové cvičenie
  13:30 – 14:30     Obed
  14:30 – 16:45 BARCO Mgr. art. Hucíková Dokumentárny film, záver
  16:45 – 19:00 BARCO Prof. Labík Analýzy domácich prác
         
02.02.22 14:00 – 15:30 BARCO Doc. Dušan Kozák, ArtD. Psychológia filmovej hudby (1)
  15:30 – 17:00 BARCO Doc. Dušan Kozák, ArtD. Psychológia filmovej hudby (2)
  17:00 – 18:30 BARCO Peter Michalka Reklamný priestor
  18:30 – 20:00 BARCO Doc. Dagmar Ditrichová, ArtD. Scenáristická tvorba
         
03.02.22 09:00 – 10:30 Ateliér Mgr. art Tibor Meliš, ArtD., Prof. Labík Práca v ateliéri s kľúčovaním postavy do predsnímaného záberu v reálnom čase
  10:30 – 12:00 Ateliér Mgr. art Tibor Meliš, ArtD., Prof. Labík Práca v ateliéri s kľúčovaním postavy do predsnímaného záberu v reálnom čase
  12:00 – 13:00 Ateliér Mgr. art Tibor Meliš, ArtD., Prof. Labík Práca v ateliéri s kľúčovaním postavy do predsnímaného záberu v reálnom čase
  13:00 – 14:00     Obed
  14:00 – 16:15 BARCO Mgr. art. Daniel Rihák Réžia dramatického diela
  16:15 – 18:30 BARCO Prof. Labík Analýzy domácich prác
         
23.02.22 14:00 – 15:30 BARCO Mgr. Poul Hudobná réžia (2)
  15:30 – 17:00 BARCO Doc. Žolko Pohľad na kameramanskú tvorbu a školské aspekty výučby 2
  17:00 – 18:30 BARCO PhDr. Jozef Heriban Umelecká značka, budovanie umeleckej osobnosti.
  18:30 – 20:00 BARCO Doc. Ditrichová, ArtD. Dramaturgia a scenáristika, príprava cvičenia
         
24.02.22 09:00 – 10:30 Exteriér Prof. Labík+študent Realizácia vlastného cvičenia
  10:30 – 12:00 Exteriér Prof. Labík+študent Realizácia vlastného cvičenia
  12:00 – 13:30 Exteriér Prof. Labík+študent Realizácia vlastného cvičenia
  13:30 – 14:30     Obed
  14:00 – 16:15 BARCO Mgr. Peter Konečný Filmová veda (1)
  16:15 – 19:30 BARCO Prof. Labík Analýzy domácich prác a teória
         
30.03.22 14:00 – 15:30 BARCO Doc. Dušan Kozák, ArtD. Psychológia filmovej hudby (3)
  15:30 – 17:00 BARCO Doc. Dušan Kozák, ArtD. Psychológia filmovej hudby (4)
  17:00 – 18:30 BARCO Mgr. art. Hečko Výber z 1 a 5 minútových svetových filmov
  18:30 – 20:00 BARCO Mgr. art. Hečko/Doc.Ditrichová Výber z 1 a 5 minútových svetových filmov/scenáre
         
31.03.22 09:00 – 10:30 BARCO/ateliér Ing. Ježo Vizuálne efekty/nakrúcanie
  10:30 – 11:15 BARCO/ateliér Mgr. art. Michal Šabík, ArtD. Grejding filmu/nakrúcanie
  11:15 – 12:45 BARCO/ateliér Mgr. art. Michal Šabík, ArtD. Grejding filmu/nakrúcanie
  12:45 – 14:00     Obed
  14:00 – 16:15 BARCO Mgr. Konečný Filmová veda (2)
  16:15 – 18:30 BARCO Prof. Labík Analýzy domácich prác a teória
         
27.04.22 14:00 – 15:30 BARCO Mgr. art. Peter Balko Filozófia písania scenára
  15:30 – 17:00 BARCO JUDr. Marcel Stankovič Autorské právo
  17:00 – 18:30 BARCO Mgr. Ruman Základy písma
  18:30 – 20:00 BARCO Mgr. art. Daniel Rihák Réžia dramatického diela
         
28.04.22 09:00 – 10:30 BARCO prof. Ján Ďuriš Jakubiskova kamera
  10:30 – 12:00 BARCO Vojtek, ArtD., (Mgr. Piussi)  
  12:00 – 13:30 BARCO Mgr. Ruttkay Reklama
  13:30 – 14:30     Obed
  14:30 – 16:45 BARCO Mgr. art. Michal Šabík, ArtD. VFX
  16:45 – 18:15 BARCO Prof. Labík Dramaturgia strihovej skladby + analýzy domácich praktických prác
         
31.09.22 8:00 – 20:00 Exteriér Prof. Labík + študenti Realizácia hraného cv. č. 1,2,3,4
         
01.10.22 8:00 – 20:00 Exteriér Prof. Labík + študenti Realizácia hraného cv. č. 5,6,7,8
         
02.10.22 8:00 – 20:00 Exteriér Prof. Labík + študenti Realizácia hraného cv. č. 9,10,11 + dokrútky
         
03.10.22 8:00 – 20:00 Strižne FTF Prof. Labík + študenti Strih hraného cvičenia
         
04.10.22 08:00 – 21:00 Strižne FTF Prof. Labík + študenti Strih hraného cvičenia
         
05.10.22 08:00 – 21:00 Strižne FTF Mgr. Čuvaj + študenti Zvukovýroba, strih hraného cvičenia,
         
06.10.22 08:00 – 14:00 BARCO Prof. Labík + študenti Príprava projekcie
  14:00 – 21:00 BARCO Doc. Ditrichová, Mgr. art. Hucíková, Mgr. art. Daniel Rihák, Prof. Labík, Doc. Švec, Mgr. Kozák Projekcia a rozbor realizovaných cvičení

Z ohlasov Ďalšieho vzdelávania:
„chcela som sa Vám pekne poďakovať za to, čo som sa naučila! Nakrutila som video, ktoré má za jediný deň už 1500 pozretí – nie je to sice kvoli mojmu filmarskemu umeniu, ale bez toho videa by to take uspesne nebolo… Skratka, tesim sa, ze som sa naucila nieco, co je uzitocne. Ďakujem este raz za povzbudzovanie a podporu, ktoru sme vo Vas vsetci mali.“
„nedá mi inak než povedať Vám – resp. napísať – že ste proste SUPIŠ. 
Za túto úžasnú príležitosť, a vôbec za všetko to, čo ste pre mňa – a určite aj ostatných- urobili, za to, ako pekne ste to všetko skoordinovali, o Vašej snahe pomôcť za každých okolností ďaleko nad rámec „pedagóga“ za to všetko VEĽKÉ ĎAKUJEM.“
„…tak som sa už konečne vyspal z akčného víkendu. Piatok aj sobotu sme prebdeli do rána … 
Tak či onak, som rád, že ma cesty zaviedli na ĎVFJ. Bolo to obohacujúce a neľutujem ani jednu cestu Košice – Bratislava a späť :)…“

Sumarizácia faktov:
1 štúdium bude platené
2 bude popri zamestnaní alebo inej študijnej aktivite
3 bude sa uskutočňovať 2 dni – raz mesačne 
4 bude možná komunikácia cez internet (hlavne pre cezpoľných)
5 individuálny prístup k záujemcom
6 škola negarantuje podobne ako pri svojich denných poslucháčoch uplatnenie v praxi
7 škola bude organizovať jednorázovú Letnú školu filmového jazyka aj v lete 2021