2D zadanie
2D zadanie. Akrobácia 3 postáv.
 
Cieľom cvičenia je vytvoriť kompozíciu 3 postáv uchádzačom samostatne nafotografované v školskom ateliéri. Tie sú ďalej spolu s ďalšími tromi samostatne nafotografovanými tromi rekvizitami vkladané do fotografií ponúknutých uchádzačovi na ďalšie spracovanie. Kompozícia má prekvapujúci a jedinečno-akrobatický charakter s dôrazom na atmosférické vyjadrenie.
 
Východiská:
1. sada exteriérových záberov bez zásadnej atmosférickej charakterizácie.
2. ateliér so zeleným pozadím a svetelným parkom na nafotografovanie troch postáv.
3. ateliér so zeleným pozadím a svetelným parkom na nafotografovanie na nafotografovanie rekvizít.
 
Úloha:
Nafotografujte dvoch kolegov figurantov každého samostatne na zelenom pozadí tak, aby boli osadení do perspektívy vybranej backgroundovej fotografie a aby medzi nimi vznikol akrobatický kontakt. Následne nechajte kolegom odfotografovať seba ako full-body autoportrét, ktorý tiež vložíte do akrobatickej celkovej kompozície s dominantným postavením.
Okrem toho by mal vzniknúť vzťah medzi tromi postavami a najmenej tromi ponúknutými rekvizitami, ktoré budú rovnako samostatne nafotografované z ponuky podľa vlastného výberu. Výsledný formát má byť na šírku s najmenším rozlíšením 1280x1920 alebo s vyšším so zachovaním pomeru.
Snažte sa o vytvorenie jedinečnej atmosféry a zároveň o realizmus dosiahnutého výsledku. Okrem zmeny atmosféry uchádzači môžu eliminovať  predmety, ktoré sa im výtvarne do prostredia nehodia, môžu spájať dve prostredia z ponúknutých podkladov do jedného. Je tu možná plná kreativita.
 
Prípravná fáza:
1. Uchádzači si vylosujú poradovník, v ktorom budú realizovať fotografovanie.
2. V prípravnej fáze uchádzačom sú premietnuté všetky podkladové fotografie, ktoré budú mať k dispozícii.
3. Uchádzači budú oboznámení s ateliérom, svetelným parkom a zeleným plátnom, na pozadí ktorého budú realizovať  fotografovanie.
4. Uchádzači majú k dispozícii 10 minút na prípravu konceptu. Povolená je inšpirácia internetom.
 
Realizačná fáza:
1. Realizácia fotografovania prebieha s tromi uchádzačmi v priestore ateliéru súčasne. Prvý vylosovaný je autorom realizácie, dvaja študenti mu vytvárajú modely tak, aby naplnili všetky jeho požiadavky a podľa pokynov nafotografujú v priestore aj jeho. Postava autora v kompozícii má mať dominantné postavenie. Na realizáciu fotografovania má 3 minúty. Následne sa fotografom stáva druhý a tretí uchádzač a ostatní mu asistujú. Z ateliéru odchádza preč najskôr uchádzač, ktorý realizoval svoje cvičenie ako prvý. Uchádzači  fotografujú vlastnými fotoaparátmi.
2. Nafotografované zábery uchádzači vkladajú do svojich laptopov všetci súčasne po ukončení fotografovania všetkých účastníkov.
3. Po vložení nafotografovaných záberov, účastníci mailom dostanú pracovnú sadu fotografií, otvoria svoj pracovný SW a všetci  súčasne začínajú pracovať na realizácii zadania. Čas na realizáciu je 60 minút. Súčasťou realizačného času je aj čas potrebný na  export.
4. 5 minút pred uplynutím času sú uchádzači vyzvaní na export výsledku do formátu:
"cislouchadzaca_meno_2D.jpg".
5. Uchádzači odovzdávajú  práce na USB alebo posielajú na mailovú adresu: vizualneefekty@gmail.com
 
Hodnotiaca fáza:
Výsledné projekty dostávajú na posúdenie pedagógovia AVFX, ktorí v kontexte s ostatnými školskými a domácimi prácami posúdia prácu uchádzačov.
Výsledky účastníkov postupujúcich do druhého kola spojeného s ústnymi pohovormi budú zavesené na web stránke školy.
2D zadanie - realizácia
3D zadanie

3D zadanie. FILMOVÁ UKÁŽKA KINETICKEJ HRAČKY S FIGURÁLNOU TÉMOU

Vytvorte krátky film, v ktorom odprezentujete váš dizajn figurálnej kinetickej hračky. 1. Zvoľte si situáciu, emóciu, myšlienku, okamih. Načrtnite podľa nej koncept kinetickej hračky. Pri výbere preferujte situáciu, ku ktorej máte osobný vzťah, obľúbený moment z detstva, mikropríbeh, zážitok, v ktorom dominuje pohybový znak. Podmienkou je použitie štylizovanej ľudskej postavy. Ak chcete, riaďte sa predlohou. Cieľom je dosiahnuť dramatický efekt - vyjadriť emóciu. Vítané sú vzťahy postáv - rodina, dvojica, tanec, viacero sôch v konštelácii – viď linky nižšie.

https://youtu.be/cYfGixDlxEo?t=36                                          https://youtu.be/DLM_1vqmmtM?t=5

https://youtu.be/Pm315h5PTKU?t=5                                       https://youtu.be/TuK6T0TtN2I?t=5

https://youtu.be/nR_ZMQpWkU0?t=6                                      https://youtu.be/KGbOleJQdGk?t=7
 
2.  Premyslite si dramaturgiu vášho krátkeho filmového diela, zvoľte strihový postup.
Môžete urobiť plynulý jednozáberový prechod kamery z jednej kompozície do druhej. Alebo urobiť sériu záberov, postupovať od detailu k celku.  Figúrku možno  „uviesť do pohybu“ pomocou paličky, ktorá vojde do záberu. Prípadne od začiatku ukázať pohyb, snímaný v rôznych záberoch. Je to na vás a o vás.
Hodnotí sa najmä výtvarné a pohybové cítenie, schopnosť rozprávať mikropríbeh vizuálnymi prostriedkami.
Pokiaľ ste v 3D absolútny začiatočník, výnimočne akceptujeme  aj kvalitný storyboard a nápaditý výtvarný koncept skulptúry, pokiaľ dostatočne definuje budúce zvládnuté dielo.
 
3. Dotvorte v 3D  softvéri dizajn vašej skulptúry-hračky.
Dbajte na eleganciu, kontrast línií voči hmote závažia. Nezdržiavajte sa technickým detailom, auto-UV a ostré prechody sú postačujúce. Modelovaniu venujte najviac 30 % času. Materiál môže byť kov, pozadie abstraktné. Veľkú pozornosť venujte póze postavy, ako pôsobí z rôznych strán.
 
4. Pomocou animačných a editačných nástrojov vytvorte krátke filmové dielo.  
Minimálna dĺžka je 10 sekúnd, optimálna 30 sekúnd. 
Na úvod vložte titulok – názov vašej skulptúry. 
Na konci vložte titulky:     Video bolo vyhotovené počas prijímacích skúšok AVFX FTF VŠMU
dňa 9.2.2017 v priebehu 3 hodín
 
Pokiaľ nestihnete renderovať, urobte náhľadové playblast(y) priamo z 3D softvéru. Preferovaný exportný formát  je mov alebo mp4 s h264 codecom, 16:9 1280x720 25 fps. Pokiaľ pracujete v Adobe balíku, možno použiť preset pre Youtube alebo Vimeo.
Pri animácii hodnotíme: nápad, emóciu, timing, rytmus, herectvo, hmotnosť, gravitáciu, zotrvačnosť.
3D input - reference photo
3D zadanie - realizácia