Pre ukončenie každého semestra sú potrebné dva dokumenty zamestnávateľa, ktorý potvrdzuje účasť študenta na staži a súhlas s uvedením jeho prác v prezentácii jeho semestrálneho úsilia v školských podmienkach, ale aj na WEB stránke školy.

Dokumentácia sa vkladá v pdf. formáte.

At the end of each semester, two documents from the employer are required, which confirms the student's participation in the retreat and consent to the inclusion of his works in the presentation of his semester's efforts in school conditions, but also on the school's WEB page.

The documentation is inserted in pdf. format.

Exercises