Ateliér vizuálnych efektov vznikol schválením akreditačného spisu akreditačnou komisiou pri Ministerstve školstva v júni 2011. Je to najmladší ateliér v štruktúre FTF VŠMU Bratislava.

Tomuto schváleniu predchádzali schválenia AVFX jednaním Akademického senátu, hlasovaním Vedeckej rady FTF VŠMU, a schválením Akademického senátu FTF VŠMU. O vznik ateliéru sa zaslúžili predovšetkým prof. Čarný, Doc. Szomolányi, doc. Rašla, prof. Hardoš.

Akreditácia vizuálnych efektov magisterského stupňa štúdia bola ministrom školstva schválená 30.6.2014. V roku 2015 prebehla akreditácia doktorandského stupňa.Krátka charakterizácia rozdielu medzi špeciálnymi a vizuálnymi efektami:

Špeciálne efekty. Ilúzie využívané vo filme, televízii, divadle alebo v zábavnom priemysle, ktoré napodobujú prírodné javy v príbehoch sa tradične nazývajú „špeciálne efekty“. Často sú vyjadrené skratkou: SFX, SPFX alebo jednoducho FX.

Špeciálne  efekty sa tradične rozdeľujú na optické a mechanické efekty. S vývojom digitálnych film tvoriacich prostriedkov nastalo väčšie rozlíšenie medzi špeciálnymi efektmi a vizuálnymi efektmi. Začalo sa rozlišovať  na „vizuálne efekty“ vzťahujúce sa na digitálnu postprodukciu a „špeciálne efekty“ vzťahujúce sa na počas nakrúcania vznikajúce mechanické efekty a v kamere vznikajúce optické efekty.

Vizuálne efekty (často v skratke používané Visual FX alebo VFX) je množstvom postupov, kde vizuálna stránka je vytváraná alebo upravovaná mimo kontext živej akcie počas nakrúcania. Vizuálne efekty priberajú počas svojho vzniku nakrútenú živú akciu a kreujú vizualitu napodobujúcu prirodzený vzhľad, ktorý by klasickými postupmi alebo nebol možný, bol príliš nebezpečný alebo bol príliš finančne nákladný pri klasickom nakrúcaní v prírodných podmienkach. Vizuálne efekty používajúc CGI sa stali samozrejmou súčasťou vysokorozpočtových filmov a v súčasnosti sa stávajú prístupnými aj pre amatérskych filmárov s prepojením na animačné programy a kompozitingové programy.

Vizuálne efekty sú často včlenené do filmových príbehov. Hoci väčšina vizuálnych efektov je vytvorená počas postprodukcie, zvyčajne musí byť veľmi starostlivo naplánované už v prípravnej prípadne realizačnej fáze vzniku filmu. Vznikajú prostredníctvom dizajnových, animačných, kompozitingových programov, kým špeciálne efekty vznikajú na mieste nakrúcania (výbuchy, auto nehody atd.) Supervizor vizuálnych efektov je pravidelne kontaktovaný už v rannom štádiu vzniku efektov a pracuje veľmi prepojene na prácu produkcie a režiséra.

Vizuálne efekty môžu byť rozdelené prinajmenšom na 4 kategórie:

  1. Modely: miniatúry prostredia a modely, animatronics (je užitie elektroniky a robotiky v mechanických bábkach na napodobenie žijúcich modelov) a stop motion animácie.

  2. Kreslená maska, dokresľovačka. Je kreslená scenéria krajiny alebo filmových kulís, pozadia, ktoré filmárom pomáhajú vytvoriť ilúziu alebo nedosiahnuteľnú, alebo nákladnú alebo fiktívnu. V histórii sa využívalo veľa techník v kombinácií so živou akciou, pričom uveriteľnosť závisí na schopnostiach výtvarníka v kombinácii s postprodukciou. Do skupiny s kreslenou maskou a dokresľovačkou patrí aj rotoskópia – prekresľovanie predhratej živej akcie políčko po políčku do animovanej podoby.

  3. Efekty počas živej hereckej akcie: kľúčovanie hercov a modelov cez modré alebo zelené pozadie.

  4. Digitalna animácia: modelovanie, počítačové svietenie, texturácia, rigging (výstroj, výbava), animácia a v počítači vytvárané 3D postavy, čiastočné efekty, digitálne kulisy, pozadia. 

Digitálne efekty (často v skratke digital FX alebo FX) sú množstvom spôsobov, kde  obraz je vytváraný alebo upravovaný z fotografických východísk. Digitálne efekty pracujú so statickou realitou za účelom vytvoriť realistické prostredie, ktorého dosiahnutie je alebo nákladné, nebezpečné alebo vylúčené klasickým kamerovým nakrúcaním, digital FX je zvyčajne spojené so statickou fotografiou sveta v protiklade s vizuálnymi efektami, ktoré sú spojené s pohybom v hranom filme.


Školský rok 2011/2012 bol prvým akreditovaným rokom štúdia vizuálnych efektov na FTF VŠMU. V súčasnosti v Ateliéri vizuálnych efektov študuje 25 študentov z toho 8 na magisterskom stupni štúdia.

Práce študentov si môžete pozrieť výberom typu cvičenia v ľavej lište na tejto stránke. Práce sú rozdelené podľa ročníkov a podľa typu cvičenia.
Pre uchádzačov o štúdium na stránke sú uvedené aj práce realizované pre prijímacie pohovory. Nie všetky práce majú najvyššiu hodnotu, ale je na budúcom uchádzačovi, aby rozlíšil, čo je kvalitné a čo nie a podľa toho originálne realizoval svoje vlastné práce.

FTF VŠMU na mape


Fotodokumentácia