V dňoch 1.-4.2.2021 sa uskutočnili prijímacie skúšky FTF VŠMU na študijné programy Vizuálne efekty a Herný dizajn. Prebiehali dištančným spôsobom v prostredí programu MS TEAMS so zabezpečením všetkych kritérii korektnosti a rovnakého prístupu pre všetkých zúčastnených uchádzačov. Nasledujúce videá dokumentujú všestrannú možnosť využitie disštančných prijimacích skúšok aj v budúcnosti a aj pre iné než uvedené študijné programy umeleckých škôl.

From 1 to 4 February 2021, the entrance exams of the FTF VŠMU for the study programs Visual Effects and Game Design took place. They took place in a distance way in the environment of the MS TEAMS program with the provision of all criteria of correctness and equal access for all participating applicants. The following videos document the versatile possibility of using distance entrance exams in the future and also for art school programs other than those listed.