2D zadanie

2D ATELIÉROVÉ ZADANIE AVFX PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2020.

INTERAKCIA TROCH POSTÁV.

Cieľom zadania je vytvoriť kompozíciu troch postáv a troch rekvizít, ktoré uchádzač samostatne nafotografuje v školskom ateliéri a vloží do prostredia ponúknutých fotografií. Vyrotoskopuje predmet(y) z ponúknutých fotografií.  Kompozícia by mala mať prekvapujúci a nápaditý charakter s dôrazom na vytvorenie atmosféry.

VÝCHODISKÁ:
Skupina celkových záberov.
Skupina záberov ako podklad na rotoskopovanie.
Tri rekvizity k dispozícii v ateliéri.
Ateliér so zeleným pozadím a svetelným parkom na fotografovanie.

ÚLOHA:

V dvoch skupinách sa uchádzači zoznámia s prostredím ateliéru a s tromi rekvizitami, ktoré počas fotografovania v ateliéri nafotia a vložia do záverečnej kompozície.
Uchádzačom sú na veľkom plátne predstavené zábery v časovej dĺžke 2x po 10 sekúnd. Z nich si budú môcť neskôr vybrať jednu fotografiu, s ktorou bude dať ďalej pracovať.
Rovnako v rovnakej časovej dotácii sú predstavené zábery s ponukou na rotoscoping.
Uchádzači majú možnosť si počas projekcie robiť poznámky alebo grafické náčrty.
10 minút na vytvorenie koncepcie budúceho diela.
Uchádzači vstupujú do ateliéru v trojiciach podľa získaného poradového čísla. Jeden sa stáva autorom, ďalší dvaja mu asistujú. Autor nafotografuje dvoch kolegov figurantov každého samostatne na zelenom pozadí. Následne sa autor nechá sám seba odfotografovať kolegom, pričom takto vzniknutý portrét vloží s dominantným postavením do celkovej kompozície. Princípom je, aby všetky tri postavy boli neskôr čo najlepšie osaditeľní do perspektívy vybranej backgroundovej fotografie a aby medzi nimi vznikol vzťah so zachytením emócie.
Okrem toho autor odfotí tri povinné rekvizity, ktoré rovnako neskôr vloží do prostredia vybranej fotografie s potrebou vzniku vzťahu medzi rekvizitami a postavami.
Celkovú kompozíciu doplní o najmenej jeden vyrotoskopovaný predmet z doplnkovej skupiny fotografií.
Výsledný formát má byť na šírku s najmenším rozlíšením 1920x1080 alebo s vyšším.
Uchádzač sa snaží o vytvorenie jedinečnej atmosféry a zároveň o realizmus dosiahnutého výsledku. Okrem zmeny atmosféry uchádzači môžu eliminovať  predmety, ktoré sa im výtvarne do prostredia nehodia, môžu spájať niekoľko prostredí z ponúknutých podkladov do jedného. Je tu možná plná kreativita.

REALIZAČNÁ FÁZA:

Realizácia fotografovania prebieha za prítomnosti troch uchádzačov v priestore ateliéru. Prvý s najvyšším osobným prideleným číslom je autorom realizácie, dvaja študenti mu vytvárajú modely tak, aby naplnili všetky jeho požiadavky a podľa pokynov jeden z modelov nafotografuje v priestore aj autora. Postava autora v kompozícii má mať dominantné postavenie. Na realizáciu fotografovania má približne 3 minúty. Následne sa fotografom stáva druhý a tretí uchádzač a ostatní mu asistujú. Z ateliéru odchádza preč najskôr uchádzač, ktorý realizoval svoje cvičenie ako prvý a je nahradený ďalším, ktorý asistuje na dvoch realizáciách, kým sa sám stane realizátorom. Uchádzači  fotografujú vlastnými fotoaparátmi.
Po ukončení fotografovania všetkých účastníkov po presune do učebne VFX nafotografované zábery všetci uchádzači vkladajú do svojich laptopov súčasne.
Po vložení nafotografovaných záberov do laptopov, účastníci mailom dostanú pracovnú sadu fotografií, otvoria svoj pracovný SW a všetci  súčasne začínajú pracovať na realizácii zadania. Čas na realizáciu je 60 minút. Súčasťou realizačného času je aj čas potrebný na export.
5 minút pred uplynutím časovej dotácie prichádza výzva na export výsledku do formátu:
"PS_2020_CISLOUCHADZACA_Priezvisko_Meno_2D.jpg".
Uchádzači odovzdávajú  práce na USB manuálne alebo posielajú na mailovú adresu: vizualneefekty@gmail.com
Po odovzdaní a kontrole správnosti vkladajú vyexportovaný záber na WEB stránku AVFX.

HODNOTIACA FÁZA:
Výsledné projekty dostávajú na posúdenie pedagógovia AVFX, ktorí v kontexte s ostatnými školskými a domácimi prácami posúdia prácu uchádzačov.

2D zadanie - referenčné foto
3D zadanie

3D ATELIÉROVÉ ZADANIE AVFX PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2020.

„ŽIVÉ ZÁTIŠIE“
FORMA:
Tvorba námetu zátišia pomocou techniky 3D modelovania a animácie.
PRÍKLADY:
https://vimeo.com/297768061
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mWkBlmuSNb8&feature=emb_logo
https://vimeo.com/370860075
https://vimeo.com/370860146
https://www.youtube.com/watch?v=3FNtPNivLGc

CHARAKTERIZÁCIA NÁMETU:

Zátišie je druh maliarskeho námetu, pri ktorom je zobrazované náhodné alebo štylizované zoskupenie predmetov, či tvarov ktoré tvoria prevažne hlavnú tému obrazu.

REFERENČNÉ FOTO 3D CVIČENIA:

KONCEPT:
Pomocou 3D Software vytvoriť výtvarne a animačne ucelené dielo, ktoré bude obsahovať ľubovoľne zvolené modely kompozične usporiadané do výtvarne zaujímavého zátišia, ktoré však nebude statické, ale pohyblivé. 

REALIZÁCIA:
Na realizáciu cvičenia má uchádzač približne 3 hodiny a rozhodujúcim výstupom je vyrendrované video. Umelecká realizácia sa odvíja od silných stránok tvorcu, ktoré chce prezentovať.
Zátišie môže zaujať svojou výtvarnou stránkou, nasvietením, či kompozíciou, pre animátora môže byť zaujímavé vtipné animačne invenčný vstup na scénu, či prekvapivé spojenie a súhra bežných predmetov s jednoduchým nasvietením a základnými materiálmi.
Tento námet ponúka veľké možnosti vyjadrenia sa pre tvorcov. Od jednoduchého zátišia s pár každodennými predmetmi až po surrealistické kompozície s vymyslenými organickými tvarmi, ktoré sa vzájomne prelínajú.  Môžu to byť nereálne tvary, organické  štruktúry, vymyslené postavy, či partikle (polia častíc), ktoré na seba vzájomne fyzikálne pôsobia. Zátišie môže obsahovať aj minimum jednoduchých bežných predmetov, ktoré sú však originálne či vtipne spojené do prekvapivého celku. Podmienkou však je ich kompozičné usporiadanie do tvaru zátišia, umiestnenia na pomyselnú podložku a nasvietenia vhodnými svetlami.
Naozaj silný nápad, ktorý v danom limite sa nedá stihnúť alebo nie je možné vygenerovať pomocou 3D softvéru, je možné odovzdať aj ako sadu konceptov, skíc a/alebo storyboard. Podmienkou je, že z tejto dokumentácie jednoznačne a zrozumiteľne vyplynie podoba budúceho vizuálneho diela.


TECHNICKÉ PARAMETRE VIDEO VÝSTUPU:
Výsledkom tvorivého procesu je video v dĺžke 7 až 30 sekúnd, formát mp4, frekvencia snímkov 25 fps, pomer strán 16:9. Preferovaný kodek H264, rozlíšenie 1920x1080 alebo 1080x720, bitrate do 10 Mbit/s, veľkosť súboru do 100 MB. Optimálne preset v Adobe balíku “Youtube 1080p resp. 720p ”. V prípade skíc séria jpg obrázkov alebo sada grafických listov.

Prácu je možné ozvučiť hudbou alebo ruchmi, ktoré nepodliehajú autorským právam.
V úvode videa je titulok:          Názov vašej práce
Na konci videa sú titulky:         Video bolo vyhotovené počas prijímacích skúšok Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU Bratislava
                                                      dňa 6.2.2020 v priebehu 3 hodín
Realizované v programe:          (napr.: Maya, Blender atd...)
Zdroj hudby:                               XY (Napr.: https://www.youtube.com/audiolibrary/music)
Meno uchádzača

ODOVZDANIE:
30 minút pred uplynutím časovej dotácie prichádza výzva na export výsledku do formátu:

"PS_2020_CISLOUCHADZACA_Priezvisko_Meno_3D.mp4".
Uchádzači odovzdávajú  práce na USB manuálne alebo posielajú na mailovú adresu:
vizualneefekty@gmail.com
Po odovzdaní a kontrole správnosti vkladajú vyexportovaný záber na WEB stránku AVFX podobne ako vkladali svoje domáce práce.

Image result for still life surrealismImage result for mikulas galanda zatisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HODNOTENIE:
Prihliada sa v tomto poradí najmä na:
tvorivé myslenie, vynaliezavosť, fantáziu, výtvarné cítenie, kompozíciu, časovanie, skúsenosť s vizuálnou naráciou, technickú zručnosť v 3D programe.