2D zadanie

COVID-19 NÁM HRÁ NA CITY

 

Cieľom zadania je vytvoriť kompozičnú realisticky pôsobiacu koláž, plnú nápadov a tvorivosti z najmenej 10 vstupných fotografických prvkov, kedy žiaden z povinných elementov v obraze nezaberá plochu väčšiu ako cca 20% plochy. Po vyhotovení zadania vytvoriť making-of z procesu tvorby.

 

 1. Súčasťou kompozície je neobmedzený počet postáv, ale najmenej s tromi postavami s fyziognómiou Európana, Afroameričana, Aziata vloženého každý z iného podkladového záberu, ktorí sú zároveň významnými svetovými politikmi. Tieto postavy môžu, ale nemusia byť z čelného pohľadu. (3 podmienky.)
 2. Dominantnou postavou v obraze je Vaša postava s rozoznateľnou tvárou, ktorú si vyberiete zo svojho osobného archívu. Nepresahuje 20% obrazu. (4. podmienka.)
 3. Vloženie metafory hudobného nástroja, ktorý nám v zastúpení COVID-19 „hrá na city“, Ide o konkrétny hudobný nástroj, ktorý si vyberiete z databázy na internete, ktorým pretlmočíte metaforické znázornenie spojenia Covidu s hudobným nástrojom. (5. a 6 podmienka.)
 4. Povinný záber na husle s možnosťou na výber. (7. podmienka.)
 5. 3 voľné rozhodnutia pre vloženie vhodného a nápaditého rozloženia obrazu. Ak je pre nápad potrebné, môže sa vložiť aj viac kľúčovaných motívov.
Percentá na ploche

Východiská:

 • Uchádzač využíva svoj vlastný archív, rovnako ako hľadá inšpirácie a podkladové zábery pre kompozíciu na internete.
 • Pracuje v tom SW, ktorý pozná a v ktorom realizoval svoje domáce práce.
 • Poslucháči získavajú balík záberov, z ktorých si vyberú jeden, ktorý povinne vložia do kompozície.
 • Výsledný formát má byť na šírku s najmenším rozlíšením 1920x1080 alebo s vyšším. Odporučené je pracovné vyššie rozlíšenie kvôli kľúčovaniu a maskovaniu následne prípadne redukcia veľkosti súboru.

 

 • Kompozícia by mala mať atmosférovo jednotný charakter, prevedenie farebné, nie čiernobiele a nie kolorované.
 • V podkladových fotografiách jednoduchou grafikou vyznačí predmet, ktorý vkladal do kompozície, vyexportuje a vkladá na WEB stránku avfx.sk.
Označenie objektov na foto

Uchádzač sa snaží o vytvorenie jedinečnej atmosféry a zároveň o realizmus dosiahnutého výsledku. Okrem zjednocovania atmosféry uchádzači môžu eliminovať  predmety, ktoré sa im výtvarne do prostredia nehodia, môžu spájať niekoľko prostredí. Je tu možná plná kreativita.

REALIZAČNÁ FÁZA:

 • Uchádzači spustia nahrávanie svojho pracovného prostredia v programe OBS. Zároveň sú nahrávaní v kolektívnom zobrazení v prostredí TEAMS.

 • Po predstavení zadania, uchádzači si stiahnu z úložiska TEAMS zadanie v písomnom znení a balík s povinným záberom.

 • 45 minút pred ukončením termínu dostávajú pokyn na realizáciu making-of v dĺžke 1 min pozostávajúce z úvodného titulku, záznamu pribúdajúcich zmien vo vrstvách a záverečných titulkoch.

 • Uchádzači odovzdávajú  práce na individuálne úložisko TEAMS bez možnosti vidieť práce spoluuchádzačov.

 • Okrem toho zavesia svoje práce na WEB stránku avfx.sk porovnateľným spôsobom, ako to robili v prípade odovzdávania domácich prác.

 • Súčasťou odovzdaných prác je výsledná kompozícia, všetkých 10 vstupných záberov s jednoduchým vyznačením vloženého fragmentu záberu.

 • Po odoslaní a zavesení prác, mimo stanovenú časovú dotáciu zastavia nahrávanie v programe OBS a bez stresu vyrendrujú záznam a vložia na úložisko TEAMS.

 • Tým sa pre študentov končí 2. kolo prijímacích skúšok.

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝSTUPU:

Formát:                         jpg, pomer strán 16:9, najnižšia kvalita HD, mp4, frekvencia snímkov 25 fps, pomer strán 16:9
Preferovaný kodek:      H264, rozlíšenie 1280x720 alebo 1920x1080, bitrate do 10 Mbit/s, Optimálne preset “Youtube 1080p/25fps”.

Formát súborov:            
AVFX_PS_2021_Priezvisko_Meno_ CISLOUCHADZACA_2D_CovidNamHraNaCity.jpg
AVFX_PS_2021_Priezvisko_Meno_ CISLOUCHADZACA_2D_ CovidNamHraNaCity_MakingOf.mp4

HODNOTIACA FÁZA:
Výsledné projekty dostávajú na posúdenie pedagógovia AVFX, ktorí v kontexte s ostatnými školskými a domácimi prácami posúdia prácu uchádzačov.
Výsledky účastníkov postupujúcich do 3. kola spojeného s ústnymi pohovormi budú zavesené na web stránke školy a budú odoslané uchádzačom správou v TEAMS. Vzhľadom na pridelené body do 3. kola nepostúpia všetci uchádzači.

ÚSTNE POHOVORY:
Na WEB stránke a mailovou korešpondenciou bude odoslaný orientačný časový harmonogram postupujúcich do 3. kola. Ústne pohovory sa budú konať opäť v prostredí TEAMS so zapnutou WEB kamerou s kompozíciou v PD. Študenti budú šérovať svoju plochu pri obhajobe prác. Ešte v ten deň bude na školskej stránke uvedené poradie zúčastnených. O prijatých uchádzačoch bude rozhodovať Ústredná prijímacia komisia FTF v priebehu najbližšieho obdobia.

2D zadanie - realizácia

 

2D zadanie - realizácia školských prác uchádzačmi o štúdium

3D zadanie

3D ZADANIE: ŠACHOVÁ OPTICKÁ ILÚZIA

Úlohou uchádzača je v ponúknutom realizačnom čase (cca 3-4 hodiny) vytvoriť v ľubovoľnom 3D programe umelecky a vizuálne zaujímavú optickú ilúziu na tému Šachová optická ilúzia. V čase záverečného renderovania využijú čas na napísanie krátkej explikácie postupu pri tvorbe.

KONCEPT:
Ľubovoľná kombinácia šachových motívov šachovnice a šachových figúrok a iných objektov, priestorov, pohľadov kamery a obrazových deformácií za účelom vytvárania zaujímavých a nepredvídateľných situácií a estetických obrazových ilúzií v priestore. Na konci je žiadúca vizuálna pointa.

HODNOTÍ SA:
Náročnosť zvolená tak, aby boli demonštrované silné stránky uchádzača.
Tvorivé myslenie, vynaliezavosť, fantázia, výtvarné cítenie, kompozícia, časovanie, skúsenosť s vizuálnou naráciou, technická zručnosť v 3D programe.

Príklady zamerania:
Výtvarný talent. Zaujímavé šachové figúrky zdanlivo náhodne pohybujúce sa po osách XY aj Z a vytvárajúce vizuálne zaujímavý celok.
Animačné cítenie. Invenčné uhly kamery, timing, animačný fór.
Motion dizajn. Estetika tvarov v pohybe, obrazová narácia.
Naozaj silný nápad, ktorý v danom limite nestihnete alebo nechcete vygenerovať pomocou 3D softvéru, možno spracovať aj ako sadu konceptov, skíc a storyboardu.
Podmienkou je, že z tejto dokumentácie jednoznačne a zrozumiteľne vyplynie podoba budúceho vizuálneho diela.

FORMA:
Uchádzač vytvorí jenozáberovú alebo mnohozáberovú prezentáciu s úvodným a záverečným titulkom z rendrov (rendru) ním vytvorenej 3D scény. Môže na to použiť strihový program programe, v ktorom doma realizoval Videovizitku. Prácu je možné ozvučiť hudbou alebo ruchmi, ktoré nepodliehajú autorským právam.
Výsledkom má byť ucelený funkčný formát s dĺžkou 15 až 30 sekúnd vrátane titulkov.
Ak uchádzač neovláda 3D software. Realizuje zadanie formou Storyboardu/Animatiku.
Ak uchádzač nie je schopný vytvoriť render 3D scény v stanovenom čase, využije alternatívne metódy - PlayBlast, ScreenCapture.
Strihy, zábery rôznej dĺžky - pomalé, dlhé, krátke, rýchle. Princípy časovania: opakovanie, gradácia, kontrast.

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝSTUPU:
Dĺžka:                                Video v dĺžke 15 až 30 sekúnd,
Formát:                             .mp4, frekvencia snímkov 25 fps, pomer strán 16:9 (CropFactor podľa uváženia).
Preferovaný kodek:         H264, rozlíšenie 1280x720 alebo 1920x1080, bitrate do 10 Mbit/s, Optimálne preset “Youtube 1080p/25fps”.
Veľkosť súboru:               do 100 MB.
Formát súborov:              AVFX_PS_2021_Priezvisko_Meno_ CISLOUCHADZACA_3D_NazovDiela.mp4
AVFX_PS_2021_Priezvisko_Meno_ CISLOUCHADZACA_3D_explikácia.pdf

V prípade skíc, séria jpg obrázkov alebo sada grafických listov.

TITULKY A ZVUK:

V úvode videa je titulok:

                         Názov vašej práce.

Na konci videa sú titulky:

Video bolo vyhotovené počas prijímacích skúšok Vizuálnych efektov FTF VŠMU Bratislava
dňa 1.2.2021 v priebehu 3 hodín.
Realizované v programe: (napr.: Maya, Blender atd...)

Zdroj hudby:

(Napr.: https://www.youtube.com/audiolibrary/music)

Meno uchádzača:   

Martin Efektový

Posledný titulok:

© AVFX FTF VŠMU 2021

ODOVZDANIE
30 minút pred uplynutím časovej dotácie (najneskôr) prichádza výzva na export výsledku do požadovaných formátov. Počas renderovania napíšu krátku explikáciu k cvičeniu s vyexportovaním do pdf. (Nie je podmienkou zadania, je výhodou, ak sa stihne.)
Uchádzači odovzdávajú zadanie:
1.           Vyexportované súbory uchádzači vkladajú na WEB stránku https://avfx.sk/.
Prihlásenie, Pridať PS školské práce (dolu na stránke), vložiť video mp4 a vložiť pdf súbor, Uložiť.
2.           Vyexportované súbory uchádzači posielajú na úložisko TEAMS, ku ktorému získali individuálny prístup.

V prípade, že by odovzdávanie na úložisko TEAMS malo technický problém práce sa posielajú na adresu: vizualneefekty@gmail.com

REFERENČNÉ MATERIÁLY 3D CVIČENIA:

https://www.youtube.com/watch?v=UiA0kZDKS90&feature=youtu.be