Obrázok

Ďalšie vzdelávanie 2023-24

Vzdelávanie je neakreditovaným programom, je ôsmym pokračovaním úspešného vzdelávania a je určené pre záujemcov o filmové umenie, pre neštudentov alebo budúcich študentov FTF VŠMU.
Pedagogický proces začne koncom septembra, je podmienený účasťou aspoň desiatich frekventantov a poplatok sa hradí na začiatku štúdia. V prípade nenaplnenia týchto podmienok sa kurz uskutoční so začiatkom v nasledujúcom roku.

Prihlasovanie prebieha do konca septembra. Prihlášku adresujte len mailom (nie telefonicky): vizualneefekty@vsmu.sk

V prihlasovacom maili uveďte:
1. súčasné zamestnanie
2. vek
3. skúsenosti s filmom
4. kontakty: adresa, telefón, mail

Prihlásení účastníci:
1.  Pešková Ľubica
2.  Michalovič Alexandra

 

Filmy doteraz vytvorené počas prebiehajúceho vzdelávania.

Pokyny na zaplatenie poplatku za ĎVFJ (až po výzve organizátorom)

FTF VŠMU v zmysle Vysokoškolského zákona a podľa zákona 568/2009 Z.z. z 1. decembra 2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona 315/2012 Z.z. z 21. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže poskytovať ďalšie vzdelávanie. V zmysle tohto zákona FTF VŠMU otvorí v školskom roku 2021/2022 jednoročné (dvojsemestrálne) ďalšie vzdelávanie vo forme kurzu „Ďalšie vzdelávanie filmového jazyka“. Štúdium je platené.

Cieľ:
Cieľom „Ďalšieho vzdelávania filmového jazyka“ FTF VŠMU je osvojenie si teoretických základov filmového jazyka a základných remeselných zručností a návykov pri vytváraní námetov, scenárov a videofilmov v žánrových prevedeniach podľa záujmov uchádzačov.

Určenie:
Získané skúsenosti by mali byť aplikovateľné v prostrediach oblastných televízií, menších producentských centrách a v prostredí individuálnej amatérskej tvorby na Slovensku, Morave a Čechách. Kurz môže slúžiť ako prípravný (nultý) ročník pre budúce štúdium na FTF VŠMU. Účastníkmi kurzu môžu byť mimobratislavskí záujemcovia.

Forma:
Organizačná štruktúra ďalšieho vzdelávania predstavuje dvojsemestrálne štúdium, dva dni jedenkrát mesačne, ukončené realizáciou záverečnej filmovej práce počas záverečného týždňového sústredenia. Absolvent získava osvedčenie o absolvovaní s hlavičkou FTF VŠMU. Po absolvovaní prvého roka ďalšieho vzdelávania v prípade dostatočného počtu záujemcov je možné rozšíriť vzdelávanie o ďalší rok.

Predpoklady:
Predpokladom je prebiehajúce alebo ukončené stredoškolské vzdelanie, sebamotivácia a zaplatenie študijného poplatku vo výške 1 000,-EUR za rok štúdia. So študentom ďalšieho vzdelávania bude uzatvorená zmluva.

Technické zabezpečenie:
Účastníci využívajú učebne FTF VŠMU s ich technickým vybavením, strihové jednotky a v prípade potreby digitálne kamery, mikrofóny so šibenicami, všetko podľa určeného harmonogramu výroby.

Právne vymedzenie:
§ 2 zákona Celoživotné vzdelávanie
(1) Celoživotné vzdelávanie sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky tvorí a) školské vzdelávanie a b) ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní.
§ 4 Druhy, formy a rozsah ďalšieho vzdelávania
(1) Druhy ďalšieho vzdelávania sú:
a) ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti,
d) záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov a iné vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.
(2) Vzdelávacie inštitúcie uskutočňujú akreditované vzdelávacie programy a neakreditované vzdelávacie programy.
§ 5 Vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania

Vzdelávacie inštitúcie sú:
a) gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy (ďalej len „školy“) a vysoké školy, ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelávacie programy.

Týmto FTF VŠMU vyzýva záujemcov o takýto druh štúdia, aby prejavili svoj záujem. Najbližší termín začatia programu je v septembri školského roka 2021/2022.

Adresa kontaktu:
vizualneefekty@vsmu.sk

Pedagógovia.
Program bude zabezpečený okrem iných aj týmito pedagógmi FTF VŠMU:
AST Doc. Dagmar Ditrichová, ArtD., 
KPD Doc. Mgr. art. Erik Panák, 
ART Mgr. art. Daniel Rihák,
ADT Mgr. Peter Osúch,
AKT Mgr. art. Július Lieberberger, ArtD., prof. Ján Ďuriš,
ASS prof. Ľudovít Labík, ArtD., Doc. Štefan Švec, ArtD.,+ študenti
AZS Doc. Dušan Kozák, ArtD., Ing. František Poul, Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD.
KAS Mgr. art. Peter Konečný

Technické zabezpečenie.
Prevádzka školských zariadení vrátane sobôt.
Učebňa s videoprojektorom (Barco) a ďalšie učebne.
Štyri miestnosti so strihovými jednotkami.
Mini HD kamery, mikrofóny, šibenice a statívy na kamery.
Projekčné zariadenia, DVD prehrávače a televízory…

Predpokladaný harmonogram stretnutí Ďalšieho vzdelávania vzhľadom na minulý ročník.
V prípade dostatočného počtu záujemcov harmonogram bude upravený pre aktuálny štúdijný kalendár.

Orientačný harmonogram:

September              
Piatok 1.10.2022 14:00 14:45 BARCO Dramaturgia prof. Labík Úvodné privítanie. Metodické pokyny.
14:45 15:30 Projekcia domácich prác a iných prác študentov.
15:30 16:15 Zadanie cvičenia: Postup práce, Časozberný dokument, Riport
16:15 17:00  
17:00 17:45 Scenáristika Doc. Ditrichová Úvod do scenáristiky a dramaturgie. Hodnotenie scenárov, poviedok.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 2.10.2022 9:00 9:45 BARCO Zvuk Doc. Kozák, Mgr.art. Horváth Úod do zvukového snímania mikrofónmi. Príprava jednozáberovky
9:45 10:30
10:30 11:15 Zvuk prof. Labík, Doc. Kozák, Mgr.art. Horváth Realizácia jednozáberovky
11:15 12:00 Exteriér Nakrúcanie prof. Labík Nakrúcanie jednozáberovky v troch tímoch na rôznych miestach Bratislavy.
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED
14:00 14:45 Exteriér
14:45 15:30
15:30 16:15 BARCO Analýza filmov prof. Labík, Doc. Kozák Projekcia jednozáberovky a ich analýza.
16:15 17:00
17:00 17:45
17:45 18:30
Október              
Piatok 22.10.2022 14:00 14:45 BARCO Analýza filmov prof. Labík, Doc. Ditrichová, Doc. Kozák, Mgr.art. Liebenberger s obmenami iných pedagógov Projekcia domácich prác: Postup práce
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 Zadanie prof. Labík Zadanie cvičenia: Naháňačka, Kontrola: Časozberný dokument
17:00 17:45 BARCO Dokument Mgr.art. Hucíková Základy dokumentárneho filmu.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 23.10.2022 9:00 9:45 Ateliér, zvukové pracovisko Kamera, Zvuk Mgr.art. Liebenberger, Doc. Kozák Kameramanský a zvukársky workshop. Študenti v dvoch skupinách realizujú workshopové zadanie na tému kamera v ateliéri a Zvuk na mixažnom zvukovom pracovisku.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 BARCO Strih Doc. Švec Teória strihovej skladby.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Produkcia Mgr.art. Kľujev, Mgr.art. Viktorin Prienik medzi produkciou a réžiou. Ako sa stať producentom.
17:00 17:45
17:45 18:30
November              
Piatok 19.11.2022 14:00 14:45 BARCO Analýza filmov prof. Labík, Doc. Ditrichová, Doc. Kozák, Mgr.art. Liebenberger s obmenami iných pedagógov Projekcia domácich prác: Naháňačka (360° video?)
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 Zadanie Doc. Ditrichová Zadanie cvičenia: Udalosť v parku s lavičkou, Kontrola: Časozberný dokument
Zadanie cvičenia: Konflikt troch postáv záverečná práca
17:00 17:45 BARCO Animovaná tvorba prof. Slivka Humor v animovanom filme.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 20.11.2022 9:00 9:45 Ateliér, zvukové pracovisko Kamera, Zvuk Mgr.art. Liebenberger, Doc. Kozák Kameramanský a zvukársky workshop. Študenti v dvoch skupinách realizujú workshopové zadanie na tému kamera v ateliéri a Zvuk na mixažnom zvukovom pracovisku.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 BARCO Reklama Mgr. Horňák Základy teórie reklamy.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Vizuálne efekty Mgr.art. Šabík Tvorba vizuálnych efektov.
17:00 17:45
17:45 18:30
December              
Piatok 10.12.2022 14:00 14:45 BARCO Analýza filmov prof. Labík, Doc. Ditrichová, Doc. Kozák, Mgr.art. Liebenberger s obmenami iných pedagógov Projekcia domácich prác: Udalosť v parku
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 Zadanie   Zadanie cvičenia: Oživená fotografia, Kontrola: Časozberný dokument
17:00 17:45 BARCO Dokument Mgr.art. Hucíková Základy dokumentárneho filmu.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 11.12.2022 9:00 9:45 AVFX, Zochová 5 Farebné korekcie Doc. Neštepný Študenti sedia samostatne za svojim alebo školským počítačom a pracujú s dodaným materiálom na primárnych a sekundárnych korekciách v prostredí programu DaVinci.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 BARCO Strih Mgr.art. Kelemen Nové trendy striihovej skladby.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Kamera Doc. Žolko Podnikanie v audiovizuálnom priestore.
17:00 17:45
17:45 18:30
Január              
Piatok 14.1.2023 14:00 14:45 BARCO Analýza filmov prof. Labík, Doc. Ditrichová, Doc. Kozák, Mgr.art. Liebenberger s obmenami iných pedagógov Projekcia domácich prác: Oživená udalosť
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 Zadanie   Zadanie cvičenia: Dialógovka troch a viacerých postáv alebo Päťzáberovka, Kontrola: Časozberný dokument
17:00 17:45 BARCO Scenáristika Doc. Moláková Pohľad na scenáristiku v krátkom a animovanom filme.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 15.1.2023 9:00 9:45 BARCO Filmová veda Mgr. art. Konečný Analýza súčasnej svetovej filmovej tvorby.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 Ateliér Kamera prof. Hardoš Kamera v televíznom štúdiu.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Teória písma Mgr. art. Chrastina Prednáška o písme vo filmovom diele.
17:00 17:45
17:45 18:30
Február              
Piatok 11.2.2023 14:00 14:45 BARCO Analýza filmov prof. Labík, Doc. Ditrichová, Doc. Kozák, Mgr.art. Liebenberger s obmenami iných pedagógov Projekcia domácich prác: Dialógovka troch postáv alebo Päťzáberovka.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 Zadanie   Zadanie cvičenia: Adaptácia anekdoty v troch žánroch, Kontrola: Časozberný dokument
17:00 17:45 BARCO Kamera Doc. Szomolányi Uvažovanie o projektoch Sphere.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 12.2.2023 9:00 9:45 BARCO Animovaná tvorba Mgr.art. Villaris Prienik medzi animovanou tvorbou a vizuálnymi efektami.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 BARCO Praktická scenáristika komédie Mgr. Slovák Rozprava o tvorbe scenára komédie od tvorcu filmov Utekajme už ide, Dávajte si pozor, Bud Bindi s názornými ukážkami a komentárom.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Scenografia Ing. Mgr.art. Vrabelová Scénografia vo filme Jakubiska Perinbaba 2.
17:00 17:45
17:45 18:30
Marec              
Piatok 4.3.2023 14:00 14:45 BARCO Analýza filmov prof. Labík, Doc. Ditrichová, Doc. Kozák, Mgr.art. Liebenberger s obmenami iných pedagógov Projekcia domácich prác: Adaptácia anekdoty v troch žánroch
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 Zadanie   Zadanie cvičenia: Adaptácia anekdoty v troch žánroch II, Kontrola: Časozberný dokument
17:00 17:45 BARCO Scenáristika Mgr.art. Gašparík Vývoj scenára k realizácii.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 5.3.2023 9:00 9:45 BARCO Vizuálne efekty Doc. Marek Ježo Skenovanie pohybu človka a jeho prevod do vizuálnych efektov filmového diela.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 BARCO Réžia Mgr.art. Kuhn Ako sa dá tvoriť po absolvovaní štúdia réžie.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Produkcia Mgr.art. Káčer Prodkcia krátkych filmov.
17:00 17:45
17:45 18:30
Apríl              
Piatok 1.4.2023 14:00 14:45 BARCO Analýza filmov prof. Labík, Doc. Ditrichová, Doc. Kozák, Mgr.art. Liebenberger s obmenami iných pedagógov Projekcia domácich prác: Adaptácia anekdoty v troch žánroch II
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 Zadanie   Zadanie cvičenia: Adaptácia anekdoty v troch žánroch III, Kontrola: Časozberný dokument
17:00 17:45 BARCO Dramaturgia prof. Tatárová Úvahy o filme.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 2.4.2023 9:00 9:45 BARCO Herný dizajn
Farebné korekcie
Marian Ferko
Doc. Neštepny
Tvorba špeciálnych efektov v Hernom priemysle. Asociácia herných vývojárov na Slovensku.
Tvorba farebných korekcii a DCP formáty.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 BARCO Zvuková réžia Ing. Pohl Réžia hudobných telies pri hudobných nahrávkach.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Vizuálne efekty Mgr.art. Meliš Umelecké vizuálne efekty.
17:00 17:45
17:45 18:30
Máj              
Piatok 29.4.2023 14:00 14:45 BARCO Analýza filmov prof. Labík, Doc. Ditrichová, Doc. Kozák, Mgr.art. Liebenberger Mgr.art. Rihák s obmenami iných pedagógov Projekcia domácich prác: Adaptácia anekdoty v troch žánroch III
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 Zadanie   Zadanie cvičenia: Konflikt troch postáv záverečná práca, Kontrola: Časozberný dokument
17:00 17:45 BARCO Zvuk  Mgr. art. Potočný Práca zvukového majstra na celovečernom filme.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 30.4.2023 9:00 9:45 BARCO Filmová veda Mgr.art. Konečný Analýza súčasnej svetovej filmovej tvorby.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 BARCO Reklama Mgr. Michalka Praktický pohľad na realizáciu reklamy v súčasnej reklamnej tvorby.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Počítačové hry Mgr. Buček Ludonaratívne hry. Alebo prienik medzi filmom a herným priemyslom.
17:00 17:45
17:45 18:30
Jún              
Piatok 3.6.2023 14:00 14:45 BARCO a priľahlé priestory Peaching Doc. Ditrichová, Mgr.art. Rihák, prof. Labík, Mgr. art. Liebenberger Študenti  individuálne prezentujú prípravu svojich absolventských filmov.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00
17:00 17:45   Téma podľa vyžiadania    
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 4.6.2023 9:00 9:45 BARCO Téma podľa vyžiadania    
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 BARCO Téma podľa vyžiadania    
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Téma podľa vyžiadania    
17:00 17:45
17:45 18:30
September              
Piatok 16.9.2023     BARCO Záverečná projekcia filmov prof. Labík, Doc. Ditrichová, Doc. Kozák, Mgr.art. Liebenberger Mgr.art. Rihák s obmenami iných pedagógov Projekcia absolvenstkých filmov so záverečným hlasovaním o vížazovi súťažných filmov.
alebo
30.9.2023

Z ohlasov Ďalšieho vzdelávania:

2021-22

Ja by som veľmi rád absolvoval stretnutie s p. L... ohľadom svietenia a zaujíma ma správne, resp. zosúladenie farieb v jednotlivých klipoch filmu. Viem, že sme robili s vectorscope, ale potrebujem sa tomu prakticky viac povenovať. AG mi k tomu zosúladeniu poradil zaujímavú vec a to použiť tabuľku s farbami, tzv. Color Checker, príp. jednoduchú tabuľku s 18% šedou. Veľmi sa mi páčila aj práca a postproces so zeleným plátnom. Ja by som si určite rád zopakoval všetko :-), mám viac skúseností, takže dané prednášky by som chápal ešte užitočnejšie. Ak sa pripravuje ďalší rok ďalšieho vzdelávania, rád by som sa do neho prihlásil.

Neda mi nepodakovat Vam za Vasu pracu, velmi si to vazim.
Vikendove prednasky boli pre mna najvacsim prinosom. Prednasajuci boli fakt spickovi.

"Chcem sa este raz podakovat za moznost studovat na dalsom vzdelavani, uz po prvych prednaskach som nadsena a velmi sa tesim, ze mozem byt sucastou."
„chcela som sa Vám pekne poďakovať za to, čo som sa naučila! Nakrutila som video, ktoré má za jediný deň už 1500 pozretí – nie je to sice kvoli mojmu filmarskemu umeniu, ale bez toho videa by to take uspesne nebolo… Skratka, tesim sa, ze som sa naucila nieco, co je uzitocne. Ďakujem este raz za povzbudzovanie a podporu, ktoru sme vo Vas vsetci mali.“
„nedá mi inak než povedať Vám – resp. napísať – že ste proste SUPIŠ.
Za túto úžasnú príležitosť, a vôbec za všetko to, čo ste pre mňa – a určite aj ostatných- urobili, za to, ako pekne ste to všetko skoordinovali, o Vašej snahe pomôcť za každých okolností ďaleko nad rámec „pedagóga“ za to všetko VEĽKÉ ĎAKUJEM.“
„…tak som sa už konečne vyspal z akčného víkendu. Piatok aj sobotu sme prebdeli do rána …
Tak či onak, som rád, že ma cesty zaviedli na ĎVFJ. Bolo to obohacujúce a neľutujem ani jednu cestu Košice – Bratislava a späť :)…“

Sumarizácia faktov:
1 štúdium bude platené
2 bude popri zamestnaní alebo inej študijnej aktivite
3 bude sa uskutočňovať 2 dni – raz mesačne 
4 bude možná komunikácia cez internet (hlavne pre cezpoľných)
5 individuálny prístup k záujemcom
6 škola negarantuje podobne ako pri svojich denných poslucháčoch uplatnenie v praxi
7 škola bude organizovať jednorázovú Letnú školu filmového jazyka aj v lete 2022.