2017 Petícia študentov VFX pred AS VŠMU
Dňa 18.10.2017 predstúpili študenti 1. mgr. ročníka Ateliéru vizuálnych efektov pre Akademický senát VŠMU s požiadavkou o zrušenie diskriminačného opatrenia vedenia FTF, ktorým sa obmedzuje právo študentov VFX na podávanie žiadostí o grant na Audiovizuálny fond Slovenska. Žiadosť bola podporená petíciou, ktorú podpísalo najmenej 40 študentov a pedagógov FTF z rôznych študijných programov.
Text príhovoru:

Vážení členovia akademického senátu,
vážená pani rektorka,
vážení prítomní.
 
My študenti Ateliéru vizuálnych efektov Filmovej fakulty VŠMU sme požiadali o možnosť vyjadriť svoj názor na pôde Akademického senátu VŠMU z titulu vyčerpania všetkých predchádzajúcich možností o zmenu v opatrení, ktoré považujeme za nesprávne a diskriminačné. Za tým účelom sme zorganizovali petíciu, ktorej požiadavkou bolo
zrovnoprávnenie študentov realizačných ateliérov v možnostiach uchádzania sa o grantovú podporu Audiovizuálneho fondu Slovenska a uchádzania sa v oblasti ďalších grantov regulovaných vedením Filmovej fakulty VŠMU.
Rozhodnutím dekana Filmovej fakulty dochádza k nerovnoprávnemu postaveniu študentov:
Ateliérov kameramanskej tvorby, scenáristickej tvorby, strihovej skladby, zvukovej skladby, vizuálnych efektov, Katedry audiovizuálnych štúdií a Katedry produkcie.
vo vzťahu k možnosti žiadať o finančnú podporu na svoj film z prostriedkov Audiovizuálneho fondu Slovenska. Ten takúto možnosť umožňuje všetkým študentom VŠMU pri splnení stanovených podmienok.
Poverení na zastupovanie v styku s Akademickým senátom VŠMU študenti 1. ročníka magisterského štúdia Ateliéru vizuálnych efektov FTF VŠMU.
 
Na argument, že škola je producentom a ako producent môže určovať podmienky odpovedáme, že producent v podmienkach školy stále slúži Akademickej obci a ako taký musí mať od akademickej obce mandát na takýto typ diskriminácie. Toto, podľa nás, bezprávie trvá už tri roky.
 
Naša otázka váženému Akademickému senátu Vysokej školy múzických umení je:
 
Má právo dekan FTF bez súhlasu Akademického senátu FTF, prípadne bez súhlasu akademickej obce študentov vydať takéto nariadenie?