Dňa 16.5.2019 sa uskutočnilo zasadanie Vedeckej a umeleckej rady FTF VŠMU, na ktorom sa rozhodovalo o súhlase školy s akreditačným procesom študijného programu Herný dizajn.

Aj keď sa to nezdá na prvý pohľad, tak úspech v hlasovaní bol na hrane, pretože niekoľkí členovia hlasovali tým, že sa zasadania nezúčastnili.  Z 13-ich priamo zúčastnených členov rady bolo potrebné na schválenie získať 11 pozitívnych hlasov. Súhlas na akreditačný proces HD získal 11 hlasov...

? 

Celkovo májové zasadanie na rozdiel od toho decembrového zasadania sa nedá charakterizovať ako negatívne a z emočného hľadiska je len zlomkom toho, ako pred deviatimi rokmi dochádzalo ku schvaľovaniu študijného programu Vizuálnych efektov na FTF VŠMU.

Vynikajúcim spôsobom sa otupilo ostrie argumentácie doc. Kataríny Mišíkovej argumentáciou jej bývalého študenta Mgr. art Maroša Broja, výrečnosť prof. Martina Šmatláka výborne zvládol Ing. Ladislav Dedík, ArtD., problematiku etiky v HD okrem iných vynikajúco zvládol Marián Ferko argumentáciou o predmete Herné mechaniky (čím všetkým vyrazil dych). Mgr. art. Marián Villaris zvládol problematiku komunikácie s inými ateliérmi (čo bola účelová požiadavka). RNDr. Andrej Lúčny, PhD. priniesol tému umelej inteligencie. Mgr. Mikuláš Florek reprezentoval svojou účasťou oblasť programovania, čo bola z decembra jedna z opozičných pripomienok (a počas májového schvaľovania stratila opodstatnenie na pripomenutie). Ing. arch. Marek Hollý vyjadril neopodstatnenosť obavy, že škola nebude chcieť alebo môcť poskytnúť v budúcnosti finančnú dotáciu. Oporou bol aj Mgr. Silvester Buček a účasť piatich študentov, ktorí svojim bodylanguagom jednoznačne vyjadrovali svoj postoj.

Toto kolektívne vystúpenie je porovnateľné s výkonom študentov VFX. Tí v roku 2018 kolektívne najprv nebojácne predstúpili pred veľký senát VŠMU, potom pred malý senát FTF VŠMU a svojou jednotou a argumentmi zrušili dlhoročnú diskrimináciu nielen študentov AVFX ale aj študentov iných než režijných ateliérov.

 

1. Zasadaniu VUR FTF VŠMU v máji najprv predchádzalo zasadanie Akademického senátu 5.12.2018 s kladným postojom hlasovaním.

Citácia zo zápisnice:

"Pred rozpravou vystúpili profesor Jozef Hardoš, ktorý oboznámil členov senátu s hlavnými aspektmi nového št. programu kameramanská tvorba na Bc. stupni. Následne vystúpil prof. Ľudovít Labík s prezentáciou Ateliéru vizuálnych efektov, ako aj návrhu nového št. programu Vizuálne efekty a herný dizajn. Po prezentácii nasledovala diskusia o tom, z akých tvorivých zložiek sa herný dizajn skladá, ako je FTF VŠMU pripravená realizovať tento študijný program a do akej miery je pripravená komunikácia o spolupráci s ostatnými ateliérmi. Najmä v tejto oblasti sa objavili pochybnosti, do akej miery je novovzniknutý študijný program schopný prepájať sa s ďalšími študijnými zameraniami fakulty. Objavili sa otázky aj o technologickom zabezpečení takto definovaného programu. Prof. Labík technologické zabezpečenie považuje za dostatočné aj vzhľadom na to, že softvéry sú pre študentov dostupné aj v neplatených verziách."

Po rozsiahlej diskusii a hlasovaní sa hostia zasadania vzdialili a následne v AS prebehlo hlasovanie. Výsledok: 7 členov AS FTF VŠMU bolo za vznik nových študijných programov, Doc. Leo Stefankovič bol proti a Doc. Maroš Šlapeta sa zdržal hlasovania. 

"Uznesenie: Akademický senát FTF VŠMU ODPORÚČA Vedeckej a umeleckej rade Filmovej a televíznej fakulty na základe predložených návrhov vytvoriť na bakalárskom stupni dva nezávislé študijné programy.: 1.) KAMERAMANSKÁ TVORBA, 2.) VIZUÁLNE EFEKTY a HERNÝ DIZAJN a žiadosť o ich akreditáciu zaslať Akreditačnej komisii najneskôr do 15. júna 2019."

2. Zasadanie Vedeckej a umeleckej rady FTF VŠMU dňa 6.12.2019 sa skončilo negatívnym hlasovaním za súhlas s akreditačným procesom študijného programu Herný dizajn.

Citácia zo zápisnice:

„VUR FTF VŠMU vyjadruje podporu snahe o zavádzanie progresívnych rámcov, ktoré sa týkajú nových médií a herného dizajnu. VUR je však toho názoru, že predložený ná­vrh na vybudovanie nového študijného programu Vizuálne efekty a herný dizajn je v súčasnej podobe nedostatočne pripravený v rovine personálnej, ale predovšetkým obsa­hovej..."

Počet členov VUR FTF VŠMU                        19
Počet prítomných členov na hlasovaní           15
Počet členov, ktorí hlasovali za návrh             14
Počet členov, ktorí hlasovali proti návrhu          0
Počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania          1
Návrh spoločného uznesenia bol schválený

Za účelom odborného zodpovedania otázok položených VUR FTF VŠMU bol vyhotovený dokument v prílohe: "Odpovede..."
 

3. Zasadanie AS FTF VŠMU dňa 30.4.2019 opätovne potvrdilo svoje kladné stanovisko ku akreditácii študijného programu Herný dizajn na FTF VŠMU.

Fotodokumentácia