Tento text je orientačný a každý rok sa inovuje.
 
kameramanská tvorba a vizuálne efekty
študijný plán vizuálne efekty
denné štúdium – bakalársky stupeň
​akademický rok 2017/2018
 
Cieľom štúdia je získať vysokoškolskú odbornú kvalifikáciu v oblasti filmových a televíznych vizuálnych efektov.
Štúdium je denné a trvá 3 roky.
Končí štátnymi skúškami Teórie vizuálnych efektov, Teórie a praxe vybraných grafických a kompozitingových programov a z Dejín vizuálnych efektov a obhajobou praktickej bakalárskej práce. Absolvent získa titul "bakalár" a je remeselne pripravený vykonávať profesionálnu prax.
 
Základné podmienky pre prijatie uchádzača na bakalársky stupeň štúdia sú:
 1. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 2. úspešné absolvovanie prijímacej skúšky
 3. angličtina ako východisko pre samoštúdium zahraničných odborných textov
 4. preukázateľný talent
Do  3. JANUÁRA 20xx pošlú  uchádzači doporučene (pečiatka pošty najneskôr 3.1.20xx) na adresu FTF VŠMU, Ateliér vizuálnych efektov, Svoradova 2, 813 01 Bratislava,  tieto povinné práce (v osobitnej obálke, nie spolu s prihláškou):
 
Domáce práce:
 1. 1.     Farebné verzie fotografického obrazu. Uchádzač sám nafotografuje predmet svojho záujmu, architektúru, model, krajinu a pod. a vytvorí 10 farebných verzií ľubovoľnou počítačovou technikou. Prezentuje tak svoju predstavu pre rôzne denné svetlá a atmosféry. (Pomôcka: deň, noc, ráno, večer, slnečno, oblačno, mesačné svetlo, dážď, sneh, dúha, umelé svetlo v rôznych farbách a kombináciách, môže využívať princípy kolorovania...). Odporučený program pre realizáciu je Adobe Photoshop. Minimálne rozlíšenie je HD rozlíšenie. Práca sa odovzdáva v elektronickej podobe, formát „jpg“, na prezentačnom DVD a elektronicky spoločne s ďalšími prácami.

  2.     Maskovanie. Študent predkladá fotografiu, ktorej súčasťou je vloženie celej postavy z jednej ním nafotografovanej fotografie do prostredia druhej nim nafotografovanej fotografie. Predpokladá sa nielen technické, ale aj umelecké stvárnenie. Fotografie sú vo formáte „psd“, sú v nich zachované všetky pracovné vrstvy a vo formáte „jpg“. Odporučený program pre realizáciu je Adobe Photoshop. Minimálne rozlíšenie je v HD. Práca sa odovzdáva na prezentačnom DVD a elektronicky spoločne s ďalšími prácami.

  3.     Vektorizácia fotografie. Uchádzač pomocou programu určeného na vektorovú grafiku prevedie nim nafotografovaný portrét človeka (D, PD, PC) do vektorovej podoby. Fotografie sú vo formáte „ai, cdr...“ (sú v nich zachované všetky pracovné vrstvy) a vo formáte „jpg“. Pre porovnanie uchádzač predkladá aj zdrojovú aj výslednú fotografiu. Odporúčané programy: Ilustrátor, Corel a iné... Práca sa odovzdáva na prezentačnom DVD a elektronicky spoločne s ďalšími prácami.

  4.     3D autoportrét. Výtvarne štylizovaný 3D model - autoportrét, realizovaný v ľubovoľnom 3D programe. Dodaný musí byť vo formáte „obj“ s textúrami a renderom, maximálna veľkosť 300 000 polygónov a 4000 pixelov. Práca sa odovzdáva na prezentačnom DVD a elektronicky spoločne s ďalšími prácami.

  5.     Videovizitka. V dĺžke maximálne 2 minút poslucháč strihovou montážou svojich doterajších prác a osobnej zvukovej výpovede prostredníctvom videofilmu porozpráva o svojich motiváciách študovať vizuálne efekty na FTF VŠMU. Vo videovizitke je posudzovateľná aj tvorivá zložka - temporytmická, technická, estetická a informačná (študenti v nej môžu predať svoje predškolské aktivity v oblasti svojich záujmov, jeho súčasťou môže byť aj veľmi stručný showreel). Videozáznam je v bežnom formáte: „mp4“ alebo „mov“. Práca sa odovzdáva na prezentačnom DVD a elektronicky spoločne s ďalšími prácami.

  6.     Portfólio v elektronickej podobe. Uchádzač má vlastnými prácami preukázať svoj záujem o zvolenú oblasť štúdia (napr. práce 3D, 2D, videofilmy, voľné fotografie, web stránky atď. ...). Hierarchizuje ich podľa dôležitosti, ktorú im prikladá v poradí od najvýznamnejšej po menej významnú. Práca sa odovzdáva na prezentačnom DVD a elektronicky spoločne s ďalšími prácami.

  7.     Explikácia. Uchádzač predkladá popis a vysvetlenie ku svojim voľným prácam (Arial, 12, „pdf“).

  8.     Vlastný fotoportrét. Je vo formáte „jpg“, fotografia je farebná a zachytáva tvár uchádzača. (Fotografia má predovšetkým informačný charakter, nesúvisí s talentovým posudzovaním.)

 
Úprava prác:
Všetky fotografické práce, písomné práce a videofilmy sa odovzdávajú na spoločnom štruktúrovanom DVD s nasledujúcou štruktúrou:
1.      Farba
1.1.    AVFX_2018_farba:_Priezvisko_01_Nazov_prace.jpg  (+psd)
1.2.    AVFX_2018_farba_Priezvisko_02_Nazov_prace.jpg  (+psd)
1.3.    ...
1.10   AVFX_2018_farba_Priezvisko_10_Nazov_prace.jpg  (+psd)
1.11  AVFX_2018_farba_Priezvisko_Original.jpg  (+psd)
2.      Maskovanie
2.1.    AVFX_2018_maskovanie_Priezvisko.psd  (so zachovaním všetkých pracovných vrstiev)
2.2.    AVFX_2018_maskovanie_Priezvisko_Nazov_prace.jpg
2.3.    AVFX_2018_maskovanie_Priezvisko_postava.jpg
2.4.    AVFX_2018_maskovanie_Priezvisko_prostredie.jpg
3.      Vektorizácia fotografie
3.1.    AVFX_2018_vektorizacia_Priezvisko.ai   (cdr ... so zachovaním všetkých pracovných vrstiev)
3.2.    AVFX_2018_vektorizacia_Priezvisko_Nazov_prace.jpg
3.3.    AVFX_2018_vektorizacia_Priezvisko_original.jpg
4.      3D autoportrét
4.1.    AVFX_2018_3Dautoportret_Priezvisko.obj
4.2.    AVFX_2018_3D_autoportret_ Priezvisko.mtl
4.3.    Textury
4.4.    Render
AVFX_2018_3D_autoportret_ Priezvisko_render.mp4 (mpg...)
AVFX_2018_3D_autoportret_ Priezvisko_render1.jpg
AVFX_2018_3D_autoportret_ Priezvisko_renderxy.jpg
5.      Videovizitka
5.1.    AVFX_2018_videovizitka_Priezvisko.mp4  (mov, avi, mpg, vob ...)
5.2.    AVFX_2018_showreel_Priezvisko.mp4  (mov, avi, mpg, vob ...nepovinné)
6.      Portfólio (Uchádzač nemusí obsadiť všetky kategórie, popis jednotlivých prác uvádza v explikácii)
6.1.    Práce vo všetkých obrazových vstupoch autorské  (vstup znamená: prebratá fotografia alebo 3D model)
6.2.    Práce autorské ale so vstupmi prebratými
6.3.    Práce vytvorené zo zadania počas štúdia v škole
6.4.    Práce vytvorené na objednávku zákazníkom
7.      Texty
7.1.    AVFX_2018_explikacia_Priezvisko.docx  (Explikácia voľných prác)
7.2.    AVFX_2018_autoportret_Priezvisko_Meno.jpg   (Vlastný autoportrét)
7.3.    Diplomy a ocenenia  (jpg, pdf)
7.4.    Poviedky, poézia ...  (docx, pdf, rtf ...)
7.5.    ...
 
 
Explikácia je vytlačená v jednom exemplári, musí byť napísaná počítačom (Word, OpenOffice) v primeranom rozsahu a logickej forme (Arial, 12, „docx, odt“ prevedené do „pdf“) a musí byť označená menom a adresou poslucháča.
Tlačená podoba explikácie (1) je súčasťou zaslanej obálky obsahujúcej domáce práce, v ktorej okrem nej sa nachádza dátové DVD (2).
Poslucháč posiela explikáciu aj v elektronickej podobe e-mailom na adresu: vizualneefekty@gmail.com
Explikácia je označená menom vo formáte:
AVFX_2018_explikacia_Priezvisko.pdf.
Po obdržaní e-mailu so zaslanou explikáciou Ateliérom VFX, uchádzač vo spätnom maili dostane prístupové heslo na svoje konto na VŠMU serveri, kde prostredníctvom FTP protokolu pošle v nezmenenej štruktúre elektronický obsah zaslaného DVD na školský server. Programom na zaslanie elektronických dát môže okrem iných byť napr. FileZilla, WinSCP, Total Commander...
 
Prijímacie pohovory
Prijímacia komisia posudzuje mieru talentu pre zvolené študijné zameranie na základe predložených prác a prác vytvorených počas prijímacích skúšok.
Prijímacie skúšky sú dvojkolové. Pozostávajú z realizácie školských zadaní a obhajoby realizovaných prác:
1.kolo - realizácia školských zadaní (1. deň):
1.1.Všeobecno-kultúrny test zisťuje vzdelanostnú úroveň uchádzača, jeho rozhľad v umení a najmä v audiovizuálnej kultúre, základnú orientáciu vo filmovej a televíznej technológii, ako aj všeobecný kultúrny rozhľad a primárne vedomosti z oblasti kultúry a umenia.
1.2.Vizuálny test zameraný na pamäť a psychologicko-analytické schopnosti.
1.3.VFX test je odborným testom z oblasti vizuálnych efektov.
1.4.Realizácia 1. praktického zadania ako obdoba 3D domácej práce vyhotovovanej v prostredí SW doma realizovaných prác.
1.5.Realizácia 2. praktického zadania ako obdoba 2D domácej práce vyhotovovanej v prostredí SW doma realizovaných prác. Predpokladom pre realizáciu úloh počas prijímacích skúšok je vlastný alebo požičaný laptop alebo prenosný počítač so SW, ktorý uchádzač použil pri realizácii domácich prác, vlastný fotoaparát a USB kľúč alebo HDD. (Škola nezapožičiava počítače, laptopy ani fotoaparáty.)
 
2.kolo - obhajoba (2. deň):
2.1.Obhajoba predložených domácich a školských prác. Možnosť obhájiť svoje práce ústnym pohovorom bude mať 8-12 najúspešnejších uchádzačov po vyhodnotení výsledkov domácich prác, 1. kola školských prác a testov.
 
PRIJÍMACIE SKÚŠKY SA BUDÚ KONAŤ V DŇOCH 
9. - 10. FEBRUÁRA 20xx
 
Podľa Študijného a skúšobného poriadku FTF VŠMU nie je možné vykonať prijímaciu skúšku v inom - náhradnom termíne.  Predpokladaný počet prijatých uchádzačov je 6.
 
Predpokladané počty prijatých uchádzačov sú orientačné. Konečné rozhodnutia o počte prijatých študentov 1. bakalárskych ročníkov v jednotlivých programoch a plánoch FTF pre akademický rok 20xx/yy sú v kompetencii členov Ústrednej prijímacej komisie a dekana FTF, ktorí zodpovedne posúdia talentové a osobnostné predpoklady uchádzačov na štúdium.
Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú absolvovanú maturitnú skúšku, je podmienené jej vykonaním najneskôr do dňa zápisu (september 20xx).
 
BODOVÉ HODNOTENIE NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH
Maximálny možný celkový počet získaných bodov: 130
Minimálny počet získaných bodov na postup do 2. kola prijímacích skúšok (zrátané body za domáce práce a disciplíny 1.kola):  60
Minimálny celkový počet získaných bodov na prijatie na BC. štúdium:   80
 
PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM  
Uchádzač môže poslať buď klasickú ručne vyplnenú papierovú prihlášku na bc. štúdium na zakúpenom tlačive ŠEVT, alebo môže vyplniť ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU. FTF preferuje ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU.
 
Po vyplnení treba elektronickú prihlášku vytlačiť a zaslať poštou!
 
Prihlášky sa prijímajú s dátumom odoslania (pečiatka pošty) najneskôr  2. DECEMBRA 20xx.
Posielajú sa na adresu:  FTF VŠMU, Študijné oddelenie, bakalársky stupeň, Svoradova 2, 813 01 Bratislava.
 
PRIHLÁŠKY musia byť riadne vyplnené. Treba uviesť požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru.
 
PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE: ústrižok (papierové potvrdenie) o zaplatení poplatku, životopis, overená kópia maturitného vysvedčenia. Výročné vysvedčenia môžu byť overené kópie, alebo stačí výpis známok za absolvované ročníky na strednej škole – musí to byť potvrdené školou.
 
POZVÁNKA na prijímacie skúšky Vám bude doručená najneskôr 2 týždne pred termínom prijímacích skúšok.
 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ                   28. októbra 20xx  od 9.00 do 15.00 hod. na FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava
           
KONZULTÁCIE  k prijímacím skúškam   11. novembra 20xx  o 10.00 hod.  (sobota) na FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava
 
POPLATOK ZA KONZULTÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM: 20,- (dvadsať) EUR
POPLATOK ZA KONZULTÁCIE TREBA UHRADIŤ NA ÚČET :
Platba zo Slovenska a krajín EÚ:  SK 54 8180 0000 0070 0007 2882,   BIC kód SPSRSKBAXXX,  variabilný symbol:  103, špecifický symbol: 30
Pre krajiny mimo EÚ:   SK 54 8180 0000 0070 0007 2882 , SWIFT kód SUBASKBX, variabilný symbol: 103, špecifický symbol: 30.
Pri platbe poplatku za konzultácie uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text:
KON1718-MENO-PRIEZVISKO (príklad: KON1718-JANA-KOVACOVA)
Ústrižok o zaplatení poplatku (PAPIEROVÉ potvrdenie) treba priniesť na konzultácie – nemôže sa platiť v hotovosti na mieste. SMS, alebo iné typy potvrdení neakceptujeme.
 
POPLATOK ZA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
(MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA):
50,- (päťdesiat) Eur v prípade zaslania papierovej prihlášky na zakúpenom tlačive ŠEVT
40,- (štyridsať) Eur v prípade elektronickej formy prihlášky
 
POPLATOK ZA PRIJÍMACIE SKÚŠKY TREBA UHRADIŤ NA ÚČET:
Platba zo Slovenska a krajín EÚ:  SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 , BIC kód SPSRSKBAXXX, variabilný symbol: 63, špecifický symbol: 30
Platba pre krajiny mimo EÚ:   SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 , SWIFT kód SUBASKBX, variabilný symbol: 63, špecifický symbol: 30.
Pri platbe poplatku za prijímacie skúšky uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text:
BCPP1718-MENO-PRIEZVISKO (príklad: BCPP1718-JANA-KOVACOVA)
Ústrižok – PAPIEROVÉ potvrdenie o Vašej platbe za prijímacie skúšky treba NALEPIŤ DO PRIHLÁŠKY!
 
 
                                                                                                     prof. Ľudovít L a b í k, ArtD.
vedúci Ateliéru vizuálnych efektov

Tento text je orientačný a každý rok sa inovuje.