Obrázok

Ďalšie vzdelávanie 2021-22

Vzdelávanie je neakreditovaným programom, je siedmym pokračovaním úspešného vzdelávania a je určené pre záujemcov o filmové umenie, pre neštudentov alebo budúcich študentov FTF VŠMU.
Pedagogický proces začne koncom septembra, je podmienený účasťou aspoň desiatich frekventantov a poplatok sa hradí na začiatku štúdia. V prípade nenaplnenia týchto podmienok sa kurz uskutoční so začiatkom o rok.

Prihlasovanie prebieha do konca septembra. Prihlášku adresujte len mailom (nie telefonicky): vizualneefekty@vsmu.sk

V prihlasovacom maili uveďte:
1. súčasné zamestnanie
2. vek
3. skúsenosti s filmom
4. kontakty: adresa, telefón, mail

Prihlásení účastníci:
1.  Tančiboková Zuzana
2.  Dugovic Andrej
3.  Mudrák Tomáš
4.  Gabrižová Eva
5.  Klincová Adriána
6.  Chlebcová Hečková Andrea
7.  Mihala Emil
8.  Mudrák Tomáš
9.  Maťaše Milan
10. Žitniak Ján
11. Durkáčová Ivana
12. Horvathova Viera
13. Tóth Mark
14. Molnárová Lucia
15. Ďurec Róbert
16. Jasaň Erik
17. Košťálová Viola
18. Némethová Eva

 

Nový ročník DVFJ 2021-22 sa úspešne otvoril a vzhľadom na pandemickú prestávku bude pokračovať aj po prázdninách v nových termínoch.

V prípade dostatočného záujmu (10 účastníkov) sa ďalší beh Ďalšieho vzdelávania otvorí v školskom roku 2023/24.

Filmy doteraz vytvorené počas prebiehajúceho vzdelávania.

Pokyny na zaplatenie poplatku za ĎVFJ (až po výzve organizátorom)

FTF VŠMU v zmysle Vysokoškolského zákona a podľa zákona 568/2009 Z.z. z 1. decembra 2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona 315/2012 Z.z. z 21. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže poskytovať ďalšie vzdelávanie. V zmysle tohto zákona FTF VŠMU otvorí v školskom roku 2021/2022 jednoročné (dvojsemestrálne) ďalšie vzdelávanie vo forme kurzu „Ďalšie vzdelávanie filmového jazyka“. Štúdium je platené.

Cieľ:
Cieľom „Ďalšieho vzdelávania filmového jazyka“ FTF VŠMU je osvojenie si teoretických základov filmového jazyka a základných remeselných zručností a návykov pri vytváraní námetov, scenárov a videofilmov v žánrových prevedeniach podľa záujmov uchádzačov.

Určenie:
Získané skúsenosti by mali byť aplikovateľné v prostrediach oblastných televízií, menších producentských centrách a v prostredí individuálnej amatérskej tvorby na Slovensku, Morave a Čechách. Kurz môže slúžiť ako prípravný (nultý) ročník pre budúce štúdium na FTF VŠMU. Účastníkmi kurzu môžu byť mimobratislavskí záujemcovia.

Forma:
Organizačná štruktúra ďalšieho vzdelávania predstavuje dvojsemestrálne štúdium, dva dni jedenkrát mesačne, ukončené realizáciou záverečnej filmovej práce počas záverečného týždňového sústredenia. Absolvent získava osvedčenie o absolvovaní s hlavičkou FTF VŠMU. Po absolvovaní prvého roka ďalšieho vzdelávania v prípade dostatočného počtu záujemcov je možné rozšíriť vzdelávanie o ďalší rok.

Predpoklady:
Predpokladom je prebiehajúce alebo ukončené stredoškolské vzdelanie, sebamotivácia a zaplatenie študijného poplatku vo výške 1 000,-EUR za rok štúdia. So študentom ďalšieho vzdelávania bude uzatvorená zmluva.

Technické zabezpečenie:
Účastníci využívajú učebne FTF VŠMU s ich technickým vybavením, strihové jednotky a v prípade potreby digitálne kamery, mikrofóny so šibenicami, všetko podľa určeného harmonogramu výroby.

Právne vymedzenie:
§ 2 zákona Celoživotné vzdelávanie
(1) Celoživotné vzdelávanie sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky tvorí a) školské vzdelávanie a b) ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní.
§ 4 Druhy, formy a rozsah ďalšieho vzdelávania
(1) Druhy ďalšieho vzdelávania sú:
a) ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti,
d) záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie, vzdelávanie seniorov a iné vzdelávanie, ktorým účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.
(2) Vzdelávacie inštitúcie uskutočňujú akreditované vzdelávacie programy a neakreditované vzdelávacie programy.
§ 5 Vzdelávacie inštitúcie ďalšieho vzdelávania

Vzdelávacie inštitúcie sú:
a) gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy (ďalej len „školy“) a vysoké školy, ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelávacie programy.

Týmto FTF VŠMU vyzýva záujemcov o takýto druh štúdia, aby prejavili svoj záujem. Najbližší termín začatia programu je v septembri školského roka 2021/2022.

Adresa kontaktu:
vizualneefekty@vsmu.sk

Pedagógovia.
Program bude zabezpečený okrem iných aj týmito pedagógmi FTF VŠMU:
AST Doc. Dagmar Ditrichová, ArtD., 
KPD Mgr. art. Nazarij Kľujev, 
ART Mgr. art. Daniel Rihák,
ADT Mgr. Peter Osúch,
AKT Mgr. art. Július Lieberberger, ArtD., Doc. Anton Szomolányi, ArtD.
ASS prof. Ľudovít Labík, ArtD., Doc. Štefan Švec, ArtD.,+ študenti
AZS Doc. Dušan Kozák, ArtD., Ing. František Poul, Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD.
KAS Mgr. art. Peter Konečný

Technické zabezpečenie.
Prevádzka školských zariadení vrátane sobôt.
Učebňa s videoprojektorom (Barco) a ďalšie učebne.
Štyri miestnosti so strihovými jednotkami.
Mini HD kamery, mikrofóny, šibenice a statívy na kamery.
Projekčné zariadenia, DVD prehrávače a televízory…

Predpokladaný harmonogram stretnutí Ďalšieho vzdelávania vzhľadom na minulý ročník.
V prípade dostatočného počtu záujemcov harmonogram bude upravený pre aktuálny štúdijný kalendár.

    Ďalšie vzdelávanie filmového jazyka 2021-2022 harmonogram  
September              
Piatok 1.10.2021 14:00 14:45 BARCO
AVFX, Zochova 5
Dramaturgia prof. Labík Úvodné privítanie. Metodické pokyny.
14:45 15:30 Projekcia domácich prác a iných prác študentov.
15:30 16:15 Zadanie cvičenia: Postup práce, Časozberný dokument, Riport
16:15 17:00  
17:00 17:45 Scenáristika Doc. Ditrichová,
prof. Labík
Úvod do scenáristiky a dramaturgie. Hodnotenie scenárov, poviedok. Účastníci sa rozdelia do dvoch skupín podľa toho či boli na Letnej škole alebo nie. V príade, že neboli na LŠ ostávajú na prednáške Doc. Ditrichovej. Účastníci, ktorí boli na LŠ sa premiestnia do Aeliéru VFX, Zochova 5, kde prebehne update dramaturgie. Od 18.30 sa opäť spoja do spoločnej skupiny v Barku, kde prebehne spoločná prednáška od ramaturgii.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 2.10.2021 9:00 9:45 BARCO Zvuk Mgr.art. Horváth Úod do zvukového snímania mikrofónmi. Príprava jednozáberovky
9:45 10:30
10:30 11:15 Zvuk prof. Labík Realizácia jednozáberovky
11:15 12:00 Exteriér Nakrúcanie prof. Labík Nakrúcanie jednozáberovky v troch tímoch na rôznych miestach Bratislavy.
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED
14:00 14:45 Exteriér
14:45 15:30
15:30 16:15 BARCO Analýza filmov prof. Labík, Mgr.art. Horváth Projekcia jednozáberovky a ich analýza.
16:15 17:00
17:00 17:45
17:45 18:30
Október              
Piatok 22.10.2021 14:00 14:45 BARCO Analýza filmov prof. Labík Projekcia domácich prác: Postup práce
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 Ateliér Zochová 5 Zadanie prof. Labík Zadanie cvičenia: Naháňačka, Kontrola: Časozberný dokument
17:00 17:45 Ateliér VFX Zochová Produkcia Mgr.art. Kľujev Prienik medzi produkciou a réžiou. Ako sa stať producentom.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 23.10.2021 9:00 9:45 Parkovisko FTF, zvukové pracovisko Kamera, Zvuk Mgr. art. Liebenberger, Doc. Kozák Kameramanský a zvukársky workshop. Študenti v dvoch skupinách realizujú workshopové zadanie na tému kamera v ateliéri a Zvuk na mixažnom zvukovom pracovisku.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 Ateliér VFX Zochová Strih Doc. Švec Teória strihovej skladby.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Scenáristika Mgr. art. Medvecký Scenáristické postupy v porovnaní s ich realizáciou vo filme.
17:00 17:45
17:45 18:30
November              
Piatok 19.11.2021 14:00 14:45 BARCO Analýza filmov prof. Labík Projekcia domácich prác: Naháňačka
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 Zadanie   Zadanie cvičenia: Vreckovka, Kontrola: Časozberný dokument
Zadanie cvičenia: Konflikt troch postáv záverečná práca
17:00 17:45 BARCO Animovaná tvorba prof. Slivka Humor v animovanom filme.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 20.11.2021 9:00 9:45 Ateliér, zvukové pracovisko Kamera,
Farebné korekcie
Mgr.art. Liebenberger,
Doc. Ing. Neštepný
Kameramanský a gradingový workshop. Študenti v dvoch skupinách realizujú workshopové zadanie na tému kamera v ateliéri a Grading v postprodukčnom pracovisku. Študenti sedia samostatne za svojim alebo školským počítačom a pracujú s dodaným materiálom na primárnych a sekundárnych korekciách v prostredí programu DaVinci.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 BARCO Reklama Prof. Pavel Horňák Kreativita v reklame. Podtémy: humor, sex, strach v reklame.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Vizuálne efekty, greenscreen Mgr.art. Šabík, ArtD. Tvorba vizuálnych efektov.
17:00 17:45
17:45 18:30
Marec              
Piatok 4.3.2022 14:00 14:45 BARCO Analýza filmov prof. Labík Projekcia domácich prác: Vreckovka, Darček pre babičku
https://www.avfx.sk/ukazky-cviceni-na-temu-vreckovka
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 Zadanie   Zadanie cvičenia: Oživená fotografia, Kontrola: Časozberný dokument
17:00 17:45 BARCO Réžia, práca s hercom a nehercom Mgr.art. Kuhn Ako sa dá tvoriť po absolvovaní štúdia réžie.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 5.3.2022 9:00 9:45 Svoradova 2, AVFX, Zochová 5 Televízia
Farebné korekcie
Prof, Jozef Hardoš, ArtD.
Doc. Ing. Neštepný
Študenti v rámci workshopu majú k dispozícii tri kamery a onlajnovým strihom sa pokúšajú zaznamenať živý prejav publicistického alebo hraného charakteru.
Študenti sedia samostatne za svojim alebo školským počítačom a pracujú s dodaným materiálom na primárnych a sekundárnych korekciách v prostredí programu DaVinci.
Ponuka p. Žitniaka o doškolenie DaVinciho naviac, prípadne pomoc pri osobných projektoch.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 BARCO Strih
alebo
Písmo
Mgr. art. Richard Chomo
alebo
Mgr. art. Michal Chrastina
Nové trendy striihovej skladby.
alebo
Písmo.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Kamera Doc. Žolko Podnikanie v audiovizuálnom priestore.
17:00 17:45
17:45 20:00
Apríl              
Piatok 1.4.2022 14:00 14:45 BARCO Analýza filmov prof. Labík Projekcia domácich prác: Oživená fotografia
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 Zadanie prof. Labík Zadanie cvičenia: Realizácia scenára napísaného na workshope alebo Päťzáberovka, Kontrola: Časozberný dokument
17:00 17:45 BARCO Scenáristika MgA. Radovan Majer Workshop scenáristickej tvorby. Písanie scenára a konzultácie napísaného pripravovaného scenára pre absolventský film. Alternatívou je písanie dialógovky troch postáv. Variantom sú individuálne písania alebo jedno kolektívne písanie dialógovky.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
17:00 17:45 AVFX Zochova ul. č. 5 Modelovanie 3D Bc. Patrik Maryniak Workshop modelovania 3D. Každý účastník vytvorí jednoduchý mdel v programe Blender a následne vytvorený model vloží do reálne nakrúteného záberu.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 2.4.2022 9:00 9:45 Svoradova 2 Televízia
Zvukový workshop
Prof, Jozef Hardoš, ArtD.
Mgr. art. Tobias Potočný, ArtD.
Študenti v rámci workshopu majú k dispozícii tri kamery a onlajnovým strihom sa pokúšajú zaznamenať živý prejav publicistického alebo hraného charakteru.
Zvukový workshop vo zvukovej mixažnej réžii.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 BARCO Počítačové hry Marián Ferko Počítačové hry.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Produkcia Mgr. art. Marek Káčer, DiS. Produkcia krátkych filmov.
17:00 17:45
17:45 18:30
Apríl              
Piatok 29.4.2022 14:00 14:45 BARCO Granty Mgr. Jana Keeble (prodekanka FTF) Grantové financovanie filmov na Slovensku. Podávanie grantov.
  14:45 15:30
  15:30 16:15
  16:15 17:00 BARCO Scenáristika MgA. Radovan Majer Workshop scenáristickej tvorby. Písanie scenára a konzultácie napísaného pripravovaného scenára ako príprava pre písanie absolventského filmu. Alternatívou je písanie scenára na tému "Anekdota" pre sobotňajšie nakrúcanie.
  17:00 17:45
  17:45 20:00
  16:15 17:00 AVFX Zochova ul. č. 5 Modelovanie 3D Adam Greguš Workshop modelovania 3D. Každý účastník vytvorí jednoduchý mdel v programe Blender a následne vytvorený model vloží do reálne nakrúteného záberu.
  17:00 17:45
  17:45 18:30
  18:30 20:00
               
Sobota 30.4.2022 9:00 9:45 Staré mesto Nakrúcanie v skupinách prof. Labík Relizácia scenára. Študenti sú rozdelení do 2. skupín a pokúšajú sa realizovať filmovými prostriedkami v škole naísaný scenár. Najlepšie na rôzne spôsoby.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 BARCO Analýza filmov prof. Labík Projekcia domácich prác: Realizácia scenára napísaného na workshope. Zadanie cvičenia: Sedem hriechov alebo realizácia 2 napísaného scenára. Kontrola prípravy absolvenstkého filmu.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Teória písma Mgr. art. Tornyai, ArtD. Prednáška o písme vo filmovom diele.
17:00 17:45
17:45 18:30
Máj              
Piatok 3.6.2022 14:00 14:45 BARCO Dokument Mgr.art. Kašová Základy dokumentárneho filmu.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00
17:00 17:45 BARCO Filmová veda Mgr. art. Konečný Peter Najnovšie trendy v svetovej kinemtografii.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 4.6.2022 9:00 9:45 Staré mesto Nakrúcanie v skupinách prof. Labík Relizácia scenára. Študenti sú rozdelení do 1-2 skupín a pokúšajú sa realizovať filmovými prostriedkami doma napísaný scenár. Najlepšie na rôzne spôsoby.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
9:00 9:45 Zochova 5 Strih realizovaného cvičenia prof. Labík Strih nakrúteného materiálu. Možnosť pre časť študentov so záujmom o prehlbenie strihových vedomostí na samostatné zostrihanie materálov, ktoré boli nakrútené predchádzajúci mesiac. 
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 BARCO Animovaný film Mgr.art. Villaris, ArtD Animovaný film.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Analýza filmov prof. Labík Projekcia a analýza domácich prác. Kontrola absolvenstkých projektov.
17:00 17:45
  17:45 19:45
Jún              
Piatok 24.6.2022 14:00 14:45 Učebňa réžie
4. poschodie
Vizuálne efekty Mgr.art. Meliš Umelecké vizuálne efekty.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00
17:00 17:45 Učebňa réžie
4. poschodie
Réžia Mgr. art. Csaba Molnár Vstup do profesionálneho prestredia réžie.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 25.6.2022 9:00 9:45 Ateliér Zochova 5
Dvor Zochová
VFX študenti VFX Greenscreen. Účastníci sú rozdelení do dvoch skupín, kedy na striedačku jedna skupina v učebni sa pokúša o kľučovanie postáv do nejakého prostredia a druhá skupina nakrúca podkladové zábery. Následne sa skupiny vymenia. Nakrútené zábery v domácom prostredí vložia do vlastného príbehu.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 BARCO Scenografia Mgr. art. Vrábelová, ArtD. Scénografia v audiovizuálnom projekte.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Analýza filmov prof. Labík Projekcia domácich prác. Zadanie prázdninového filmu v dvoch žánroch, hraný a dokumentárny, alebo jeden z nich.
17:00 17:45
17:45 18:30
September              
Piatok 9.9.2022 14:00 14:45 BARCO Analýza filmov prof. Labík, Doc. Ditrichová, Doc. Kozák, Mgr.art. Liebenberger Mgr.art. Rihák s obmenami iných pedagógov Projekcia domácich prác: Film z dovolenky, hraný a dokumentárny, alebo jeden z nich.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00     Kontrola absolventského projektu
17:00 17:45 BARCO Hudobná dramaturgia Ing. František Poul Práca s hudbou vo filme. Nahrávanie hudby. 
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00 Rytmicko-hudobný test.
               
Sobota 10.9.2022 9:00 9:45 BARCO Analýza scenárov absolvenstkých filmov/ peaching
alebo
nakrúcanie filmu
bez zabezpečenia hercov
Doc Dagmar Ditrichová Verejna prezentácia projektov s následnou diskusiou tak, ako je to bežné v grantových alebo školských podmienkach rôznych krajín.
Možnosť nakrúcania 360°kamerou.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 BARCO Dramaturgia prof. Labík Teória negácie negácie - úbvod.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Kamera Mgr. art. Norbert Hudec Neusále opakujúce sa úsilie umelca o sebapresadenie. Norbert Hudec je kameraman.
17:00 17:45
17:45 18:30
Október              
Piatok 30.9.2022 14:00 14:45 BARCO Dramaturgia prof. Labík Kontext.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00
17:00 17:45 BARCO Filmové herectvo Danica Matúšová Porovnanie divadelného a filmového herectva.
17:45 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00
               
Sobota 1.10.2022 9:00 9:45 BARCO
alebo
Kinosála
Workshop herectva Danica Matúšová Workshop, pri ktorom si účastníci skúsia rôzne polohy hereckého prejavu.
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 14:00 OBED      
14:00 14:45 BARCO Televízna publicistika Mgr. art. Peter Pokorný Biorezonancia, séria Investigátori pod drobnohlľadom tvorcu.
14:45 15:30
15:30 16:15
16:15 17:00 BARCO Kamera Doc. Szomolányi Dynamická kompozícia filmového obrazu.
17:00 17:45
17:45 18:30
November              
  15-18.11.2022 09:00 19:00 AVFX Ateliér Zochová Strih prof. Labík Možnosť strihu v priestoroch Ateliéru na Zochovej 5.
Piatok
alebo
Sobota
18.11.2022
alebo
19.11.2022
14:00 18:00 KINOSÁLA Záverečná projekcia filmov prof. Labík, Doc. Ditrichová, Mgr. art. Potočný, Mgr.art. Liebenberger Mgr.art. Rihák Projekcia absolvenstkých filmov so záverečným hlasovaním o vížazovi súťažných filmov.

Z ohlasov Ďalšieho vzdelávania:

"Chcem sa este raz podakovat za moznost studovat na dalsom vzdelavani, uz po prvych prednaskach som nadsena a velmi sa tesim, ze mozem byt sucastou."
„chcela som sa Vám pekne poďakovať za to, čo som sa naučila! Nakrutila som video, ktoré má za jediný deň už 1500 pozretí – nie je to sice kvoli mojmu filmarskemu umeniu, ale bez toho videa by to take uspesne nebolo… Skratka, tesim sa, ze som sa naucila nieco, co je uzitocne. Ďakujem este raz za povzbudzovanie a podporu, ktoru sme vo Vas vsetci mali.“
„nedá mi inak než povedať Vám – resp. napísať – že ste proste SUPIŠ.
Za túto úžasnú príležitosť, a vôbec za všetko to, čo ste pre mňa – a určite aj ostatných- urobili, za to, ako pekne ste to všetko skoordinovali, o Vašej snahe pomôcť za každých okolností ďaleko nad rámec „pedagóga“ za to všetko VEĽKÉ ĎAKUJEM.“
„…tak som sa už konečne vyspal z akčného víkendu. Piatok aj sobotu sme prebdeli do rána …
Tak či onak, som rád, že ma cesty zaviedli na ĎVFJ. Bolo to obohacujúce a neľutujem ani jednu cestu Košice – Bratislava a späť :)…“

Sumarizácia faktov:
1 štúdium bude platené
2 bude popri zamestnaní alebo inej študijnej aktivite
3 bude sa uskutočňovať 2 dni – raz mesačne 
4 bude možná komunikácia cez internet (hlavne pre cezpoľných)
5 individuálny prístup k záujemcom
6 škola negarantuje podobne ako pri svojich denných poslucháčoch uplatnenie v praxi
7 škola bude organizovať jednorázovú Letnú školu filmového jazyka aj v lete 2022.