POPLATOK SA HRADÍ AŽ PO VÝZVE NA ZAPLATENIE.
Skutočne prihlásenými účastníkmi sa stanete až po zaplatení poplatku v avizovanej výške 390,- EUR.
Poplatok je odporučené uhradiť do 30.6.

Číslo príjmového účtu VŠMU je : 7000072858/8180 alebo v tvare IBAN pre SEPA platby:  SK23 8180 0000 0070 0007 2858 ; bic/swift kód: SPSRSKBA, resp. v niektorých bankách: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:241030001

Konštantný symbol: 0308

Pri platbe v kolonke informácií prosím uviesť meno účastníka.

Prosíme o zaslanie stručnej informácie o zaplatení poplatku mailom !

vizualneefekty@vsmu.sk


 

Filmové kurzy LŠFJ a ĎVFJ organizované FTF VŠMU v rámci poskytovania ďalšieho vzdelávania na požiadanie môžu vystaviť účastníkom vzdelávania doklad o zaplatení, ktorý obsahuje tieto informácie:

• potvrdenie o výške úhrady
• dátum a spôsob úhrady
• meno a adresu účastníka, od ktorého finančnú čiastku prebral
• názov a čas realizácie kurzu

FTF VŠMU nevystavuje faktúry, dodacie listy ani iné doklady bežné v podnikateľskej praxi.

Zdôvodnenie.

Poskytovanie ďalšieho vzdelávania v zmysle stanoviska sekcie vysokých škôl zo dňa 21. novembra 2007 úzko súvisí s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania, tvorivým vedeckým bádaním a tvorivou umeleckou činnosťou a z uvedeného dôvodu je táto činnosť v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č.595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov oslobodená od dane.
V zmysle § 31 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú od dane z pridanej hodnoty oslobodené výchovné a vzdelávacie služby, ako aj dodanie tovaru a služieb úzko súvisiacich s výchovnými a vzdelávacími službami.
Vysoké školy z pohľadu z.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") sa považujú za daňovníkov nezaložených (nezriadených) za účelom podnikania, ktorých zákon vymedzuje v ustanovení § 12 ods. 3. V súlade so znením § 12 ods. 2 predmetom dane týchto daňovníkov sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zrážkou. Zároveň v § 13 ods. 1 písm. a) zákona je uvedené, že od dane sú oslobodené príjmy predmetných daňovníkov plynúce z činností, na účel ktorej títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43. V rozpočtových organizáciách sú od dane oslobodené aj príjmy z činností, ktorá je vymedzená zriaďovateľom v zriaďovacej listine na plnenie jej základného účelu a príjmy z prenájmu a z predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 zrážkou.
T.z., že pre účely cit. zákona je nevyhnutné vychádzať z rozdelenia činností vysokej školy na základnú činnosť (definovanú v § 1 z.č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení) & podnikateľskú činnosť (definovanú v § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 18 zákona o vysokých školách v nadväznosti na štatút vysokej školy, nakoľko pravidlá na vykonávanie tejto činnosti v zmysle § 15 ods. 2 písm. m) zákona o vysokých školách vyplývajú zo štatútu vysokej školy vypracovaného v súlade s § 18 zákona o vysokých školách). Ak vysoké školy napĺňajú svoje poslanie podľa § 1 ods. 4 písm. e) zákona o vysokých školách aj poskytovaním ďalšieho vzdelávania (viď z.č. 386/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 39 z.č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov), potom dosahovanie príjmov z tejto činnosti je považované za príjmy z hlavnej činnosti daňovníka a takéto príjmy sú od dane oslobodené'v plnej výške podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona.
Zákon č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v ustanovení § 31 vymedzuje, že oslobodené od dane sú výchovné a vzdelávacie služby poskytované
a/ podľa osobitných predpisov, t.j. aj podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
b/ právnickou osobou, ktorá spĺňa jednu alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH,
c/ ako odborný výcvik a rekvalifikáciu poskytované podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
V prípade, ak vysoká škola ako zdaniteľná osoba je oprávnenou osobou vykonávať vzdelávaciu činnosť v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov /poskytovanie ďalšieho vzdelávania v nadväznosti na zákon č.386/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov/, tak potom tieto vzdelávacie služby sú v zmysle citovaného ustanovenia zákona oslobodené od dane.