Obrázok

Letná škola filmového jazyka 2022

V dňoch 1.7.2022 – 12.7.2022 v priestoroch FTF VŠMU (na Svoradovej ulici č.2, Bratislava) v supervízii pedagógov FTF VŠMU a za použitia školskej techniky sa uskutoční 17. ročník dvojtýždňového výučbového programu.

Prihlasovanie prebieha do konca júna.

Prihlásení účastníci LŠFJ 2022

Link pre záverečné prezentácie filmov

2021          2020/1             2020/2            2019          
Filmy Letnej školy filmového jazyka

Program bude zabezpečený okrem iných aj týmito pedagógmi FTF VŠMU:

 

 

 

 

AST    scenáristika a dramaturgia      Doc. Dagmar Ditrichová, ArtD.
AST    dramaturgia a filmová veda      Mgr. Peter Konečný
ART    réžia                Bc. art. Daniel Rihák
ADT    dokumentaristika           Mgr. art. Lucia Kašová
AKT    kamera                Mgr. art. Július Lieberberger, ArtD.
ASS    strihová skladba           Prof. Ľudovít Labík, ArtD.
AVFX    vizuálne efekty           Bc. Marián Valovič
AZS    zvuková skladba           Mgr. art. Potočný, ArtD. Mgr. art. Michal Horváth 
Organizácia a analýzy              Prof. Ľudovít Labík, ArtD.

 

 

 

 

 

 

 

Certifikát
Bližšia charakterizácia výučbového programu
Pokyny účastníkom
Z ohlasov LŠFJ

Adresa prihlásenia: vizualneefekty@vsmu.sk

POKYNY NA ZAPLATENIE POPLATKU PRE UŽ PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV LŠFJ až po výzve organizátora

<

Určenie.

Výukového kurzu sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia bez rozdielu skúseností a pracovného zaradenia. Vítaní sú záujemcovia z radov uchádzačov o filmové vzdelanie na FTF VŠMU. Kurz je ďalej určený pre pracovníkov z oblasti audiomediálnej tvorby Slovenska, Čiech a Moravy. Predpokladá sa ukončené stredoškolské vzdelanie alebo jeho blízke budúce ukončenie. Dolná veková hranica 16-17 rokov, horná hranica je neobmedzená.

<

Certifikát.

Účastníci po ukončení letného výučbového programu obdržia osvedčenie o absolvovaní LŠFJ. Toto osvedčenie je dokladom FTF VŠMU o získaní základných tvorivých skúseností z oblasti filmového umenia.

<

Bližšia charakterizácia výučbového programu.

Účastníci programu v priebehu 12 pracovných dní získajú základné poznatky z oblasti scenáristiky, dramaturgie, réžie, kameramanského spracovania, strihového a zvukového postprodukčného spracovania prostriedkami videotechnológií v základných žánrových oblastiach spravodajstva, publicistiky, dokumentárnej tvorby, hranej filmovej a televíznej tvorby.

Metódou výučby sú prednášky, semináre, cvičenia, analýzy a tvorba praktických audiovizuálnych produktov. Účastníci majú možnosť si priniesť vlastné práce, pri ktorých majú záujem o analýzu. Účastníci si v domácom prostredí pripravia predbežné dokumentárne a hrané témy, realizovateľné v improvizovaných podmienkach v uliciach Bratislavy alebo v priestoroch školy.

V posledný deň LŠFJ dôjde k prezentácii vzniknutých filmov s odbornou analýzou pedagógov FTF VŠMU. Zároveň prebehne hlasovanie zúčastnených o najpopulárnejší film Letnej školy. Víťaz hlasovania obdrží pamätnú plaketu. Filmy budú následne zavesená na školský server FTF VŠMU.

Víťaz 2021

Víťaz hlasovania 2020

Cela LŠFJ

 

 

 

 

 

 

Hlavná cena hlasovania popularity vzniknutých filmov.

<

Poplatok za vzdelávací program.

Cena výučbového programu je 360,- EUR. V cene je zahrnuté pedagogické vedenie a technické zabezpečenie programu. Ubytovanie, doprava a strava je na vlastné náklady účastníkov kurzu.
<

Pokyny záujemcom.

Adresa prihlásenia: vizualneefekty@vsmu.sk
1)       Z ponuknutých oblastí vybrať dve, ktoré preferujete.
          a)       Scenáristická tvorba
          b)       Réžijná tvorba
          c)       Dokumentárna tvorba
          d)       Animovaná tvorba
          e)       Kameramanská tvorba
          f)        Strihová skladba
          g)       Zvuková skladba
          h)       Vizuálne efekty
           i)       Produkcia
           j)       Filmová veda 
3)       Uviesť jednou vetou doterajší vzťah k filmu.
4)       Prostredie, v akom sa uchádzač pohybuje.
5)       Uviesť možnosť použitia vlastnej kamery a laptopu s možnosťou strihu alebo bez možnosti strihu.
6)       E-mail adresa a poštová adresa záujemcu pre spätnú komunikáciu + tel. číslo mobilu.

<

Deň Čas Miesto Študijný program Názov témy Zabezpečuje
Piatok  1.7.2022 08,30-10,45 Barco Organizácia Úvod - zoznamovanie, program prof. Labík
10,45-11,30 Barco Dramaturgia skladby Analýzy domácich prác prof. Labík
11,30-13,00 Barco Dramaturgia skladby Analýzy domácich prác prof. Labík
13,00-14,00   OBED    
14,00-16,15 Barco Dramaturgia a scenáristika Základy dramaturgie Doc.Ditrichová, ArtD.,
16,15-17,45 Barco Dramaturgia a scenáristika Zadanie hraného cvičenia Doc.Ditrichová, ArtD.,
17,45-18,30 Barco Dramaturgia a scenáristika Analýza domácich literárnych prác Doc.Ditrichová, ArtD.,
           
Sobota 2.7.2022 08,30-11,00 Barco Zvuková skladba Teória zvukovej skladby Mgr. art. Potočný ArtD.
11,00-11,45 Barco Zvuková skladba Úvod do jednozáberovky Mgr. art. Potočný ArtD.
11,45-16,00 6 zvukovo odlišných miest v Bratislave Zvuková skladba + kamera Jednozáberovka, praktikum kamery a zvuku.
4 realizačné skupiny súbežne realizujú jednozáberové cvičenie.
 
16,00-18,30 Barco Zvuková skladba + kamera Vyhodnotenie praktika zvuku prof. Labík, Mgr. art. Potočný ArtD.
           
Nedeľa 3.7.2022 08,30-10,00 Barco Kamera Analýza záberu Mgr. art. Liebenberger, ArtD.
10,00-11,30 Barco Kamera Teória kamery a kompozícia  Mgr. art. Liebenberger, ArtD.
11,30-13,00 Barco Kamera Teória kamery a kompozícia  Mgr. art. Liebenberger, ArtD.
13,00-14,00   OBED    
14,00-16,15 Barco Kamera Základy kamerovej techniky, Svetlo Mgr. art. Liebenberger, ArtD.
16,15-18,30 Barco Kamera Základy kamerovej techniky, Svetlo Mgr. art. Liebenberger, ArtD.
           
Pondelok 4.7.2022 08,30-10,00 Barco Strih Teória strihovej skladby Doc. Švec, ArtD.
10,00-11,30 Barco Strih Teória strihovej skladby Doc. Švec, ArtD.
11,30-13,00 Barco Strih Teória strihovej skladby Doc. Švec, ArtD.
13,00-14,00   OBED    
14,00-16,15 Barco Základy réžie Základy réžijnej tvorby Mgr. Daniel Rihák
16,15-17,00 Barco Základy réžie Základy réžijnej tvorby Mgr. Daniel Rihák
17,00-18,30 Barco Základy réžie Základy réžijnej tvorby Mgr. Daniel Rihák
           
Utorok  5.7.2022
sviatok
08,30-13,00 Barco Dokumentárna tvorba Úvod do dokumentárneho filmu, publicistika zadanie dok. filmu Mgr. art. Lucia Kašová
13,00-14,00   OBED    
14,00-19,00 Barko, vestibul, učebne Scenáristika Písanie scenára, konzultácie, techn. scenár Doc. Ditrichová, prof.Labík, Mgr. art. Rihák
17,00-18,30 Barco Organizácia nakrúcania   prof. Labík
           
Streda 6.7.2022 08,30-10,30 Barko, vestibul, okolie Scenáristika Písanie scenára, konzultácie, techn. scenár prof.Labík
08,30-13,00 Barco Organizácia nakrúcania   prof. Labík
13,00-14,00   OBED    
14,00-21,00 Barco, BA - Staré mesto Realizácia hranej etudy v uliciach Starého mesta Bratislavy 2-3 realizačné skupiny súbežne realizujú svoje scenáre tak, aby každý člen skupiny v priebehu troch dní zrealizoval svoj scenár za pomoci ostatných členov skupiny. prof. Labík
           
Štvrtok 7.7.2022 08,30-18,30 Vestibul, Barco, BA - Staré mesto Realizácia hranej etudy v uliciach Starého mesta Bratislavy 2-3 realizačné skupiny súbežne realizujú svoje scenáre tak, aby každý člen skupiny v priebehu dvoch (3) dní zrealizoval svoj scenár za pomoci ostatných členov skupiny. prof. Labík
           
Piatok 8.7.2022 08,30-21,00 Zochova 5 Strih, dokrútky nedokončených projektov Organizácia strihu projektov + dokrútky prof. Labík
08,30-21,00 BA - Staré mesto Dokumentaristika Realizácia dokumentárneho filmu  
           
Sobota  9.7.2022 08,30-21,00 BA-staré mesto Realizácia dokumentárneho projektu    
08,30-21,00 Zochova 5 Strih Strih hraneho projektu prof. Labík
           
Nedeľa 10.7.2022 08,30-10,00 Barco Projekcia hraného filmu Dramaturgická analýza hraného filmu Mgr. Peter Konečný
10,00-13,00 Barco Kritický seminár Dramaturgická analýza hraného filmu Mgr. Peter Konečný
10,00-18,30 BA - Staré mesto Dokumentaristika Realizácia dokumentárneho filmu prof. Labík
17,00-18,30 Zochova 5 Strih Konzultácie hraného cvičenia prof. Labík
           
Pondelok 11.7.2022 08,30-18,30 Zvuková réžia Strih, zvuk export projektov Strih, ozvučenie a mix zostrihaných projektov Doc. Dušan Kozák, ArtD. Mgr. art. Horváth
08,30-18,30 Zochova 5 Grading Farebná úprava vlastných projektov (V prípade záujmu) Doc. Peter Neštepný, ArtD.
18,00-22,00 Nádvorie školy
alebo Nádvorie Zochova 5
Gril party (v prípade záujmu) Neformálne postátie vo dvorane školy, ak si budúci uchádzači o štúdium produkcie zorganizujú. (Finančná dotácia z prostriedkov LŠ) prof.Labík,  Mgr. art. Rihák, Doc. Dušan Kozák, ArtD. Mgr. art. Horváth, Doc. Neštepný, Doc.Ditrichová, ArtD.,
           
Utorok 12.7.2022 08,00-12,00 Zochova 5 Strih, zvuk Postprodukcia. Príprava projekcií + náhradný program prof. Labík
12,00-13,00   OBED    
13,00-13,15 Barco alebo pred školou Fotografovanie Veľmi široké usmievanie Všetci účastníci
13,15-18,30 Barco Projekcie a analýzy Analýza zrealizovaných projektov prof.Labík, Mgr. art. Liebenberger, Doc. Dušan Kozák, ArtD. 

<
Z ohlasov LŠFJ 2021
...veľmi rád by som sa Vám chcel poďakovať za všetko, čo ste pre nás spravili. Boli to úžasné 2 týždne môjho života a je mi ľúto, že sme už skončili. Ale taký je život. ...
<
Z ohlasov LŠFJ 2020
Rad by som sa prihlasil na to rocne studium. Taktiez by som uvital prilezitost zucastnovat sa na Vasich prednaskach, mate nejaky rozvrh? Letna skola predcila moje ocakavania. Dakujem za Vas profesionalny pristup a vedenie
<
Z ohlasov LŠFJ 2019
Záverečné analýzy
<
Z ohlasov LŠFJ 2018
Postoje študentov po záverečných analýzach.
<
Z ohlasov LŠFJ 2017
"Rada by som sa Vám ešte raz poďakovala za vynikajúcich dvanásť dní, ktoré ma nielen veľa naučili, ale mi dali aj chuť učiť sa a tvoriť naďalej."
"Chcel by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za možnosť zúčastniť sa na LŠFJ bolo to naozaj úžasné, dalo mi to veľmi veľa skúseností a určite môžem povedať že mi LŠFJ ukázala cestu ktorou chcem ďalej kráčať."
<
Z ohlasov LŠFJ 2016.
"Ja osobne som sa na kurz prihlásila nakoľko v danej oblasti pracujem a cítila som medzery v mojich doterajších poznatkoch a zručnostiach. 12 dní mi dalo veľa poznatkov, skúseností a zručností, ktoré určite využijem v budúcnosti. ... . Letná škola je skvelou možnosťou pre ľudí z brandže, ktorí sa chcú naučiť viacej a zisťiť kde robia chyby, naučiť sa nové veci, rovnako ako aj pre budúcich študentov chystajúcich sa na prijímačky."
"Veľa som sa toho naučila a natočila som svoj prvý krátky film."
"Určite to priblížilo všetky zamerania, a uchádzač o štúdium na VŠMU sa môže počas 12tich dní rozhodnúť a prehodnotiť, o ktorý odbor má záujem. Všetky programy sme na letnej škole stručne načrtli, ale určite nebudem hovoriť len za seba, keď poviem, že som získal množstvo užitočných rád do budúcna. Áno, mala zmysel a prajem vám aby sa každý ročník naplnil lebo aj týmto programom podla mňa zasievate na Slovensku možno budúcich, špičkových ludí v oblasti filmu."
<
Z ohlasov LŠFJ 2015.
"No a samozrejme urcite Vam rada zaslem vsetko, co uz budem mat hotove. Inak i ........ sa pozdaval moj kratky film o reklamach a je mozne, ze budeme tocit este jeden kratky film v tejto teme, tak vidite, ako rychlo sa to vsetko vdaka letnej skole rozbieha! Ja Vam velmi dakujem za Vasu pedagogicku i ludsku ucast na Letnej skole a tesim sa, ze som ju absolvovala, a ze mozno i v buducnosti s dobrym timom nieco nakrutim."
"Chcem Vám ešte raz poďakovať za skvelý zážitok, ktorým pre mňa bola Vaša letná škola. Odniesol som si od Vás veľa cenných znalostí a skúseností ale aj zábavných spomienok. ... Súčasne Vás chcem poprosiť o radu. ..."
"Chcem sa Vám pochváliť že vďaka skúsenostiam z LŠFJ som dostala peknú stáž v Mestskej televízii v TT, takže ma popri škole čaká robotka ktorá (ako som hovorila) ma tak zaujímala :-)"
"Ešte raz sa vám chcem poďakovať za letnú školu. Veľmi mi pomohla. Od vtedy sa pozerám na filmy inak."
<
Z ohlasov LŠFJ 2014.
"hneď 3. júla som prejavila svoje nadšenie i poctu, že môžem byť na LŠ. Svoj vzťah k tomuto výučbovému programu som povedala aj v Zuzkinej ankete... Nečakala som však, že sa mi celý týždeň budú snívať obrazy, snívať, ako strihám film. (Takto intenzívne som snívala myšlienky a riešenia len pri písaní kandidátskej dizertačnej práce alebo básne pri dohotovovaní zbierok.) Asi v tom boli aj výčitky svedomia, že som sa k intenzívnemu strihaniu nedostala, až v sobotu od obeda. Zatiaľ si robím prípravné, cvičné sekvencie."
"Ďakujem Vám ešte raz za možnosť zúčastniť sa tohto úžasného workshopu."
<
Z ohlasov LŠFJ 2012.
"Este raz dakujem za vsetko, bolo super."
"...po uzasnej skusenosti z LSFJ by som sa chcela prihlasit aj na DVFJ. Dufam ze sa nas nazbiera dost aby sa kurz konal este tento rok."
"Este raz chcem podakovat za letnu skolu, mne osobne dala viac ako som ocakaval a otvorila mi uplne novy svet o ktorom som len velmi zdaleka tusil :)  verim ze sa to odrazi aj na mojej tvorbe."
"Chcel by som sa Vám ešte raz poďakovať za Letnú školu filmového jazyka ktorá mi určite rozšírila obzor a vedomosti v mnohých oblastiach týkajúcich sa filmu a  hlavne som zistil čo ešte všetko neviem...
Nadobudnuté vedomosti určite budem ďalej praktizovať a  učiť sa ďalej :-)."
"...len sa chcem skromne pochvalit ze som prijaty na famu - odbor zvukova tvorba. Pri tej prilezitosti vam chcem podakovat, bez letnej skoly filmoveho jazyka by som sa k tomuto snu z mladosti asi nikdy naplno nevratil. A zaroven prijmacky by som asi bez "okna" do sveta filmoveho jazyka tiez nespravil. ..." 

Reportáž TA3

Reportáž o LŠFJ 2012

<
Z ohlasov LŠFJ 2010.
"...chcem sa Vam podakovat za ten preuzasny cas straveny na letnej skole. Bol to skvely napad nieco taketo organizovat. Skoda, ze uz to vsetko skoncilo a treba sa venovat aj inej realite. Prosim Vas, podakujte za mna ....., ze mi pomohol ten film zostrihat a upravit tak, aby to bolo pozeratelne, hoci tam bolo tolko chyb (tym nemyslim len tie zabery; tam bolo vela inych veci nedomyslenych a zle spravenych, ale ja som od toho zasa vela necakala ani, kedze to bol moj prvy film; hadam dalsie budu lepsie). A obdivujem Vas, ze to tak vsetko dokazete organizovat. Velka vdaka za vsetko."
"...v mene nášho syna ......., ktorý absolvoval LŠFJ 2010, sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa už niekoľko rokov podieľajú na organizovaní tejto akcie. Pre ......., t.č. študenta 3. ročníka ......., to bolo veľmi prospešné a získal nové skúsenosti a podnety. Pri tvorbe svojho filmového dielka síce veľa v noci nepospal, práca ho však pohltila a zdalo sa, že mu to neprekáža. Vzhľadom k tomu, že patrí medzi záujemcov o štúdium na FTF VŠMU, po skončení LŠFJ 2010 sa naštartoval do ďalšej práce v tejto oblasti tak, aby sa na konzultáciách s uchádzačmi o štúdium, mal čím odprezentovať. 
Ešte raz Vám všetkým - srdečná vďaka."
<
Z ohlasov LŠFJ 2009
"...by som Vam chcel podakovat za uzasnu moznost "pricuchnut" si k filmovej tvorbe. Kurz predcil vsetky moje ocakavania tak z odbornej, ako aj ludskej stranky (tj. pristup pedagogov)."
"Veľmi spokojná, skvelí ľudia, veľa zážitkov, iba už maximálne vyčerpaná. Bola to úžasná skúsenosť, geniálnych 12 prázdninových dní. Bude mi to tu chýbať."
"...chcem podakovat za to, ze som sa na kurze mohol zucastnit. Myslim
si, ze je to genialna myslienka a hlavne ma zmysel..."
<
Z ohlasov LŠFJ 2008.
"Na LŠFJ budem navždy spomínať len a len v dobrom, skúsenosti a kontakty, ktoré som nadobudol sú nenahraditeľné a vďaka vynikajúcemu vedeniu všetkých pedagógov som sa naučil vnímať film a filmové umenie nielen očami, ale aj všetkými ostatnými vnemmi. Moje úsilie o zaradenie sa o filmárskeho prostredia sa po uplynulých týdňoch ešte zväčšil a vynaložím všetko svoje úsilie, aby som sa každým filmovým počinom zlepšoval. Taktiež sa pokúsim o prijatie na vašu školu a pevne verím, že bude úspešné, aj keď viem, že konkurencia je silná :-"  
"vdaka za pozdvihnutie nalady"
"letna skola bola perfektna, skoda len, ze sa skoncila. Ja som uz opat v radiu, so zvukom, no obraz ziadny. Pride mi to akesi chudobne:)"
"ja nestihol som sa vam podakovat, dakujem za Vas, je vzacne a uzasne ze existuju ludia ktori ziju, robia a obetuju svoj cas a energiu pre svoje presvedcenie, dakujem za cas s vami bolo to pre mna vzacne a vazim si to"
"Dakujem aj ja Vam ze ste vobec s podobnym projektom zacali..som rada ze som sa ho mohla zucastnit.. "
"Cele dva tyzdne boli (po vsetkych strankach) VYNIKAJUCE, som rad, ze som sa mohol na tento kurz prihlasit. Od soboty je mi smutno, ze to netrvalo dlhsie."
"...aj napriek tomu že sa mi počas 2 tyždnov nepodarilo nič natočiť dalo mi to vela a určite som zmenil aj pohlad na film... "
"Pre mna to bolo este o to vzacnejsie, ze uz mi ozaj chybalo to prepojenie s nasou kulturou a takto som sa jej aspon troska opat dotkla"