Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku.

Akreditačná komisia, poradný organ vlády SR, na 76. zasadnutí 2. až 4. apríla 2014 v Bratislave uznesením č. 76.9.1 odsúhlasila pilotný projekt pod názvom „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“. Na základe výzvy Akreditačnej komisie predložili vysoké školy na posúdenie 77 návrhov. Akreditačná komisia dňa 29.6.2015 vyhodnotila a akceptovala 37 špičkových vedeckých tímov vysokých škôl.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave predložila v I. výzve na posúdenie 2 návrhy, z ktorých Akreditačná komisia akceptovala oba návrhy na identifikáciu špičkových vedeckých tímov. Akreditačná komisia podľa náročných, medzinárodne akceptovaných kritérií výberom zaradila VŠMU medzi osem ocenených univerzít na Slovensku. Ministerstvo školstva podporilo špičkové tímy poskytnutím účelovej dotácie na roky 2016 až 2020.

Pre Špičkový vedecký tím Ateliér filmovej tvorby FTF VŠMU v zložení - vedenie tímu: Martin Šulík, členovia tímu: Marek Leščák, Zuzana Liová, Róbert Kirchhof, Peter Kerekeš.

Pre Špičkový vedecký tím Vizuálne filmové efekty v zložení - vedenie tímu: Ľudovít Labík, členovia tímu: Ladislav Dedík, Andrea Vrábelová, Marek Ježo, Marek Hollý, Juraj Kilián.

 

Mgr. Jana Keeble

 

 

 

 

Mgr. Jana Keeble, koordinácia administratívnych činností, spoluorganizátorka medzinárodných aktivít ŠT FTF VŠMU.

 

Kategória výskumu Špičkového tímu VFX Ateliéru vizuálnych efektov.

Imaging Science & Photographic Technology Category Description:

Imaging Science & Photographic Technology includes resources that cover pattern recognition, analog and digital signal processing, remote sensing, and optical technology. This category also covers resources on the photographic process (the engineering of photographic devices and the chemistry of photography) as well as machine-aided imaging, recording materials and media, and visual communication and image.

V preklade:

"Popis kategórie Veda o zobrazovaní & Fotografické technológie:

Veda o zobrazovaní & Fotografické technológie zahŕňa metódy, ktoré odhaľujú rozpoznávanie obrazu, analógové a digitálne spracovanie signálov, diaľkové snímanie a optickú technológiu. Táto kategória zahŕňa aj zdroje na fotografický proces (inžinierstvo fotografických prístrojov a chémiu fotografie), ako aj počítačovo podporované zobrazovanie, záznamové materiály, médiá, vizuálnu komunikáciu a obraz."

Aktivity realizované a podporené Špičkovým tímom VFX v rokoch 2015 - 2021.